[Zakaz podejmowania zajęcia zarobkowego poza służbą] - Art. 39. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Zakaz podejmowania zajęcia zarobkowego poza służbą] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  39.  [Zakaz podejmowania zajęcia zarobkowego poza służbą]
1. 
Funkcjonariuszowi, z zastrzeżeniem ust. 2, nie wolno podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą.
2. 
Szef SKW albo Szef SWW może zezwolić funkcjonariuszowi na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą, jeśli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych oraz nie narusza honoru, godności lub dobrego imienia służby.