[Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady mianowania funkcjonariuszy na stopnie służbowe] - Art. 37. - Służba funkcjonariuszy... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady mianowania funkcjonariuszy na stopnie służbowe] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  37.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady mianowania funkcjonariuszy na stopnie służbowe]

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, wzór wniosku o mianowanie na stopień służbowy oraz wzór aktu mianowania na stopień, a także szczegółowe zasady i tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie, ustalając sposób postępowania z wnioskiem o mianowanie i terminy mianowania na stopień, uwzględniając zapewnienie maksymalnego uproszczenia procedur dotyczących obiegu dokumentów w tych sprawach.