[Dożywotniość i utrata stopnia służbowego] - Art. 33. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Dożywotniość i utrata stopnia służbowego] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  33.  [Dożywotniość i utrata stopnia służbowego]
1. 
Stopnie podoficerów, chorążych i oficerów są dożywotnie.
2. 
Funkcjonariusze zwolnieni ze służby mogą używać posiadanych stopni, o których mowa w art. 25, z dodaniem określenia:
1)
"rezerwy", jeżeli funkcjonariusz podlega obowiązkowi służby wojskowej i został uznany za zdolnego do tej służby;
2)
"w stanie spoczynku", jeżeli funkcjonariusz nie podlega obowiązkowi służby wojskowej.
3. 
Utrata stopnia, o którym mowa w art. 25, następuje w razie:
1)
utraty obywatelstwa polskiego;
2)
prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.