[Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy] - Art. 30. - Służba funkcjonariuszy... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  30.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy]
1. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy, uwzględniając zakres tematyczny szkolenia i zróżnicowany sposób składania egzaminów na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, chorążych lub oficerów przed komisjami egzaminacyjnymi.
2. 
Szef SKW i Szef SWW, każdy w zakresie swojego działania, w drodze zarządzeń, powołują komisje egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, określając ich skład osobowy, a także ustalają terminy egzaminów i określają wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji.