[Przeniesienie lub delegowanie do pełnienia służby w innej miejscowości] - Art. 14. - Służba funkcjonariuszy Służby... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Przeniesienie lub delegowanie do pełnienia służby w innej miejscowości] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  14.  [Przeniesienie lub delegowanie do pełnienia służby w innej miejscowości]
1. 
Funkcjonariusz z urzędu lub na własną prośbę może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości.
2. 
Szef SKW i Szef SWW, każdy w zakresie swojego działania, w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć okres delegowania, o którym mowa w ust. 1, do 12 miesięcy.