[Powołanie komisji do zbadania zaskarżonego orzeczenia] - Art. 136. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 136. - [Powołanie komisji do zbadania zaskarżonego orzeczenia] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  136.  [Powołanie komisji do zbadania zaskarżonego orzeczenia]
1. 
Szef SKW albo Szef SWW, w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania może powołać komisję do zbadania zaskarżonego orzeczenia, zwaną dalej "komisją".
2. 
Komisja składa się z trzech funkcjonariuszy.
3. 
Przepisy art. 126 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do członków komisji.
4. 
Komisja może wysłuchać rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcę.
5. 
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych: rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznawania sprawy.
6. 
Komisja może wystąpić do wyższego przełożonego dyscyplinarnego o uzupełnienie materiału dowodowego w trybie art. 135 ust. 1.