[Odmowa wszczęcia przez sąd postępowania w sprawie o wykroczenie oraz wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej] - Art. 120. -... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 120. - [Odmowa wszczęcia przez sąd postępowania w sprawie o wykroczenie oraz wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  120.  [Odmowa wszczęcia przez sąd postępowania w sprawie o wykroczenie oraz wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej]
1. 
Sąd rejonowy może odmówić wszczęcia postępowania, a wszczęte umorzyć i sprawę przekazać Szefowi SKW albo Szefowi SWW z wnioskiem o wymierzenie kary dyscyplinarnej, jeżeli uzna to za wystarczającą reakcję na wykroczenie.
2. 
Na postanowienie wskazane w ust. 1 pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie.