[Zawiadomienie Szefa SKW lub SWW o popełnieniu przez funkcjonariusza wykroczenia; wykonywanie uprawnień Policji wobec... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 119. - [Zawiadomienie Szefa SKW lub SWW o popełnieniu przez funkcjonariusza wykroczenia; wykonywanie uprawnień Policji wobec funkcjonariuszy w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  119.  [Zawiadomienie Szefa SKW lub SWW o popełnieniu przez funkcjonariusza wykroczenia; wykonywanie uprawnień Policji wobec funkcjonariuszy w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia]
1. 
O popełnieniu przez funkcjonariusza wykroczenia, w tym także o odmowie przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczeniu w terminie grzywny nałożonej w drodze mandatu zaocznego, właściwy organ zawiadamia odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW.
2. 
W stosunku do funkcjonariuszy SKW i SWW, w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia, uprawnienia Policji wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 655) przysługują odpowiednio Szefowi SKW i Szefowi SWW lub upoważnionym przez nich funkcjonariuszom.