[Zawieszenie części uposażenia funkcjonariuszowi tymczasowo aresztowanemu] - Art. 100. - Służba funkcjonariuszy Służby... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 100. - [Zawieszenie części uposażenia funkcjonariuszowi tymczasowo aresztowanemu] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  100.  [Zawieszenie części uposażenia funkcjonariuszowi tymczasowo aresztowanemu]
1. 
Funkcjonariuszowi tymczasowo aresztowanemu zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50% ostatnio należnego uposażenia.
2. 
W razie umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu, funkcjonariusz otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki tego uposażenia, wprowadzone w okresie zawieszenia, choćby umorzenie lub uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia lub amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego.