[Czas pełnienia służby funkcjonariusza] - Art. 10. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Czas pełnienia służby funkcjonariusza] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  10.  [Czas pełnienia służby funkcjonariusza]
1. 
Czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określany wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku.
2. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, rozkład czasu służby, z uwzględnieniem czasu na wypoczynek oraz przypadków przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy SKW i SWW, uzasadnionych potrzebą zapewnienia niezakłóconego toku służby.