[Środki na modernizację służby cywilnej] - Art. 16. - Służba cywilna. - Dz.U.2022.1691 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Środki na modernizację służby cywilnej] - Służba cywilna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1691 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.
Art.  16.  [Środki na modernizację służby cywilnej]
1. 
W ramach realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz w celu wdrożenia standardów, wytycznych i zasad, o których mowa w art. 15 ust. 9 i 10, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Szefa Służby Cywilnej, dysponuje, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), środkami z rezerwy budżetowej na modernizację służby cywilnej, utworzonej w ustawie budżetowej.
2. 
Szef Służby Cywilnej, w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, określi, w drodze zarządzenia, warunki przyznawania urzędom administracji rządowej dofinansowania na realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz w celu wdrożenia standardów, wytycznych i zasad, o których mowa w art. 15 ust. 9 i 10.