[Zadania i kompetencje Szefa Służby Cywilnej] - Art. 15. - Służba cywilna. - Dz.U.2022.1691 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Zadania i kompetencje Szefa Służby Cywilnej] - Służba cywilna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1691 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.
Art.  15.  [Zadania i kompetencje Szefa Służby Cywilnej]
1. 
Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie, w szczególności:
1)
czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej;
2)
kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
3)
gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej;
4)
przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
5)
monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków, o których mowa w art. 7 ust. 1;
6)
planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia centralne w służbie cywilnej;
7)
upowszechnia informacje o służbie cywilnej;
8)
zapewnia warunki upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy;
9)
prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach dotyczących służby cywilnej.
2. 
Szef Służby Cywilnej przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, która zawiera diagnozę służby cywilnej, określenie celów strategicznych, systemu realizacji oraz ram finansowych.
3. 
Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, strategię zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
4. 
Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy.
5. 
Szef Służby Cywilnej przetwarza dane osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz zbiera, wykorzystuje i przetwarza inne informacje w celu realizacji ustawowych zadań.
6. 
Szef Służby Cywilnej zbiera i przetwarza szczegółowe dane o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach członków korpusu służby cywilnej.
7. 
Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie.
8. 
Szef Służby Cywilnej może tworzyć zespoły jako organy opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zakresu działania Szefa Służby Cywilnej.
9. 
Szef Służby Cywilnej określi, w drodze zarządzenia, standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
10. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.