§ 5. - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy. - Dz.U.1997.109.704 - OpenLEX

§ 5. - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.109.704

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2005 r.
§  5.
Traci moc uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Monitor Polski Nr 7, poz. 48).