Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.218.2210

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905, z późn. zm. 2 ), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2. 3  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 219,1209 ha położone na terenach miast: Koszalin, Słupsk i Szczecinek oraz gmin: Debrzno i Słupsk, w tym grunty o powierzchni 42,1309 ha położone w Szczecinku, przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
3. Strefa działa do dnia 15 listopada 2017 r.
4. Zarządzającym strefą jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku.
§  2. Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;
2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27);
3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;
4) robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844), zwanej dalej "PKWiU";
5) usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;
6) 4  usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:
a) usług informatycznych określonych działem 72,
b) usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,
c) usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,
d) usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,
e) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,
f) usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;
7) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01;
8) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm. 5 );
9) procesów formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania;
10) procesów polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy, o których mowa w pkt 9, są połączone w jedną linię technologiczną;
11) sprocesów dodatkowych związanych z procesem formowania lub teksturowania, o którym mowa w pkt 9, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną;
12) produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej "PKD", (podklasa 27.10.Z PKD), produkcji rur stalowych (podklasa 27.22.Z PKD), pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali (grupa 27.3 PKD), z wyłączeniem produkcji konstrukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawanych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 406,4 mm, oraz odlewów i wyrobów kutych;
13) produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1.000 GT (podklasa 35.11.B PKD);
14) wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD);
15) produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
§  3.
1. Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm. 6 ) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz, 176, z późn. zm. 7 ) stanowi pomoc regionalną z tytułu:
1) kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8, lub
2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.
2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji.
3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.
4. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, jak również zakup majątku zlikwidowanego lub będącego w likwidacji przedsiębiorstwa, albo przedsiębiorstwa, które uległoby likwidacji w przypadku niedokonania inwestycji w formie zakupu tego przedsiębiorstwa lub jego części.
5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.
6. Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.
7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 4.
§  4.
1. Z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291), maksymalna intensywność pomocy regionalnej określona w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2-4, wynosi:
1) 30 % - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm. 8 );
2) 40 % - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1;
3) 50 % - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach.
2. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro nieprzekraczającą 100 mln euro,

C - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100 mln euro

- przy czym dużym projektem inwestycyjnym jest projekt nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną przekraczają równowartość 50 mln euro, a koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących dany projekt inwestycyjny na środki trwałe powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służące do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, o ile są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

4. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 % intensywności określonej w ust. 1, jeżeli kwota planowanej pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość 5 mln euro, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
5. Za przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym uważa się przedsiębiorcę:
1) prowadzącego działalność obejmującą produkcję, montaż lub prace projektowo-wdrożeniowe w zakresie:
a) silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych (podklasa 34.10.A PKD), a także innych silników stosowanych wyłącznie w pojazdach samochodowych określonych w lit. b-d,
b) samochodów osobowych (podklasa 34.10.B PKD),
c) pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób (podklasa 34.10.C PKD),
d) pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (podklasa 34.10.D PKD),
e) nadwozi pojazdów samochodowych (podklasa 34.20.Z PKD), z wyłączeniem przyczep i naczep;
2) będącego dostawcą komponentów, który zaopatruje przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego lub stadium montażu, lub bierze udział w pracach projektowo-wdrożeniowych dotyczących produktów wymienionych w pkt 1, pod warunkiem że:
a) działalność ta jest wykonywana w bliskiej odległości od miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, przez co rozumie się w szczególności odległość mającą znaczący wpływ na minimalizację kosztów transportu komponentów, w tym pozwalającą na bezpośrednie połączenie miejsc wykonywania działalności obu przedsiębiorców linią kolejową lub taśmą transportującą, oraz
b) przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1, jest odbiorcą co najmniej połowy komponentów sprzedawanych przez danego dostawcę

- przy czym przez komponenty należy rozumieć zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienionych w pkt 1 lit a-d, produkowanych, składanych lub montowanych przez dostawcę komponentów i dostarczanych przez niego przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, przy wykorzystaniu systemu zamówień. W szczególności komponentami są części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych.

6. W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby wartość maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.
§  5.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:
1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;
2) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.
2. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat.
3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.
4. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.
§  6.
1. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:
1) zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,
2) rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych

- zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

2. Koszty inwestycji, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższone o wydatki na wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji mogą być podwyższone maksymalnie o 25 % kosztów, o których mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż o wartość poniesionych wydatków.
4. Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1) będą związane z inwestycją, której dotyczą w okresie co najmniej 5 lat;
2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
3) będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres nie krótszy niż 5 lat;
4) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
5. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro.
§  7.
1. W przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji określone w § 6, a także koszty z tytułu wkładów niepieniężnych wniesionych do ich przedsiębiorstwa przed dniem 1 maja 2004 r., spełniające kryteria kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określone w § 6 ust. 1-4.
2. Koszty z tytułu wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 1, określa się w wysokości wartości nominalnej wydanych w zamian akcji lub udziałów.
§  8. W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia po dniu 31 grudnia 2000 r., za koszty inwestycji uznaje się koszty inwestycji określone w § 6.
§  9. 9  
1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.
2. Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.
3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.
4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46 %.
5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.
6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

n 1 1 1

PV = F x P --------- = F x -------- x --------- x ...

i = 1 1 + ri/12 1 + r1/12 1 + r2/12

1

... x ----------,

1 + rn/12

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV - zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F - wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i - kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri - stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2-5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n - liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

- dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

- dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

- dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.

§  10. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
§  11. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  10

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Obszar "Słupsk-Włynkówko"

Kompleks Słupsk 1 - Obręb 01 - ark. mapy 5

Opis granic rozpoczyna się od pkt 1 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 58/3. Przesuwając się w kierunku północnym wzdłuż granicy pomiędzy działkami 58/4 i 58/3, granica dochodzi do pkt 2. W pkt 2 granica skręca w kierunku wschodnim do pkt 3. Z pkt 3 granica biegnie w kierunku północnym, dochodząc do pkt 4, gdzie skręca w kierunku wschodnim do pkt 5 i biegnie poprzez pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11 stanowiące granicę z działką 65/1. Z tego miejsca granica skręca w kierunku południowym do pkt 13, gdzie ulega załamaniu w kierunku zachodnim do pkt 14. Odcinek graniczny zawarty pomiędzy pkt 14, 15, 16, 17 stanowi granicę z działką 61/3. Z pkt 17 granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki 62/4 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis granic tego kompleksu.

Kompleks Słupsk 2 - Obręb nr 01 - ark. mapy 5

Opis granic rozpoczyna się od pkt 13, który jest najbardziej wysuniętym na południe punktem granicznym kompleksu Słupsk 2. Z pkt 13 granica biegnie w kierunku północnym na odcinku długości ok. 500 m, stanowiąc granicę pomiędzy działkami 52/10 i 58/5. Z pkt 14 poprzez pkt 15 do pkt 16 granicę na odcinku ok. 170 m stanowi linia rozgraniczająca działki 58/5 i 52/5. W pkt 16 granica skręca do pkt 16a w kierunku południowo-wschodnim i na odcinku ok. 100 m biegnie wzdłuż granicy działek 58/5 i 4/6. W pkt 16a zmienia kierunek na północno-wschodni, biegnie na odległość ok. 120 m do pkt 16b wzdłuż granicy działek 4/3 i 4/6. Z pkt 16b granica kompleksu biegnie poprzez pkt 16c i 16d wzdłuż granicy działek 4/3 i 4/6 do pkt 17a. Na odcinku od pkt 17a do pkt 17 granica kompleksu biegnie po granicy działek 58/5 i 4/6, w pkt 17 dochodzi do działki 59 (PKP-torowisko). Z pkt 17 granica biegnie w kierunku południowym zachodnią stroną działki 59 (PKP) i dochodzi do pkt 17b, z pkt 17b granica biegnie wzdłuż grobli okalającej zespół pięciu stawów rybnych i dalej, mając zmienny przebieg, osiąga pkt 17c, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wprost do pkt 18. W pkt 18 granica skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 19 (odcinek 18-19 ok. 100 m). W pkt 19 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i załamując się w pkt 20, dochodzi do pkt 21, skąd załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowym do pkt 13, skąd rozpoczęto opis granic kompleksu Słupsk 2. Na odcinku 18, 19, 20, 21, 13 granicę kompleksu wyznacza linia graniczna pomiędzy działkami 69 i 58/4.

Kompleks Słupsk 3 - Obręb 01 - ark. mapy 1

Opis granic rozpoczyna się od pkt 25 znajdującego się u zbiegu granic działek 4/18, 45 (torowisko PKP) i działki 4/12. Z tego punktu granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż działek 4/12 i 4/18 do pkt 26, gdzie ulega załamaniu pod kątem prostym w kierunku południowym, docierając do pkt granicznego 65, który znajduje się w południowo-wschodnim narożniku działki 4/14. Dalej z pkt 65 biegnie do pkt 11580, gdzie ulega lekkiemu załamaniu w kierunku północnym, i dociera do punktu 11581. Pkt 11580 i 11581 wraz z kolejnymi (pkt 11582 i 11583) stanowią prawie prostą linię graniczną biegnącą w kierunku północnym i rozdzielającą pas drogowy działki 4/13. Linia ta dobiega do pkt granicznego 11583 stanowiącego zachodni narożnik działki i ulega załamaniu w kierunku wschodnim, docierając w linii prostej, stanowiącej południową granicę działki drogowej 5/2, do pkt 23 i dalej do pkt granicznego 24. Pkt 24 znajduje się na granicy torowiska PKP (działka 45) oraz zbiegu linii granicznych działek 5 - droga i 4/18. Od pkt 24 do pkt 25 granica kompleksu biegnie w kierunku południowym zachodnią stroną torowiska PKP - działka 45 i dochodzi do pkt 25, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu Słupsk 3.

Kompleks Słupsk 4 - Obręb 01 - ark. mapy 1

Opis granic rozpoczyna się od pkt 32, stanowiącego najbardziej wysunięty na południe pkt działki 6, stanowiący punkt zbiegu linii granicznych działek 6, 5 - droga i działki 10 - torowisko PKP. Dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż drogi - działka 5 (odcinek ok. 420 m) do pkt 27. W pkt 27 granica załamuje się pod kątem ok. 90° i biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działek 6, 7, 8/1, 9/3, 9/4, 9/1 (pkt 28, 29, 30) do pkt 31. Odcinek granicy kompleksu Słupsk 4 oznaczony pkt 27-31 jest jednocześnie granicą obrębu nr 01 i granicą administracyjną miasta Słupska. Od pkt 31 do pkt 32 granicę kompleksu Słupsk 4 wyznacza zachodnia granica działki 10 - PKP.

Kompleks Słupsk 5 - Obręb 01 - ark. mapy 4

Opis granic rozpoczyna się w pkt granicznym 33. Granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż toru kolejowego PKP, docierając do punktu 54272, skąd biegnie w kierunku północnym poprzez pkt graniczny 2677 i dociera do pkt 2676, gdzie ulega załamaniu w kierunku wschodnim do pkt 2409. Wspomniany odcinek rozdziela zachodnią granicę działki 46/48 od działki 46/85. Z pkt 2409 granica przebiega przez pkt 2407 i 2406, rozgraniczając od wschodu działkę 46/45, dalej załamując się w pkt 2406 na zachód i przebiegając krętą łamaną linią poprzez pkt 2129, 2430, 2431, 2671 dociera do pkt 2670. Stąd dalszą granicę stanowią punkty oznaczone na mapie ewidencji gruntów nr 2670, 2669, 2689, 2690 i 2691 aż do narożnego punktu granicznego 2697. Stąd biegnąc w kierunku północno-zachodnim, granica rozdziela tereny działek 46/73, 46/28 i 46/27 od działki 46/85. Z pkt 2697 granica dochodzi do pkt 2680, biegnąc w kierunku północnym i dalej poprzez pkt 2680, 2681, 2682, 2683, 2684 dociera do narożnego pkt 18, gdzie ulega załamaniu i biegnąc po linii granicznej oddzielającej od południa stawy rybne, podąża dalej w kierunku wschodnim przechodząc kolejno poprzez pkt 428, 429, 2687, 2688 i 2689 do punktu załamania granicy na północy, czyli do punktu narożnego 591. Stąd w odległości ok. 50 m znajduje się następny punkt graniczny 589, w którym opisywana granica łamie się ponownie i biegnąc już na zachód, mija pkt 1156 i dochodzi do pkt granicznego 1155, rozdzielając od zachodu teren działki 46/83. Stąd dalej odcinek granicy pomiędzy pkt 1155 i 1154 tworzy linię prostą. Z pkt 1154 granica skręca na północ i poprzez pkt 1153 biegnie do pkt 483, gdzie ulega załamaniu w kierunku północnym do pkt 2744, ponownie wraca w kierunku zachodnim, mijając pkt 1152 dociera do następnego pkt 1151. Dalej granica oddziela grunty działki 46/81 od działek 46/82 i 46/80, biegnąc linią łamaną w kierunku północnym od pkt 1151 do pkt 1150 i dalej do pkt 1149, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i dociera do pkt 584. Stąd linia graniczna biegnie wzdłuż linii działki PKP 45, docierając do pkt granicznego 33a.

W pkt 33a granica skręca pod kątem prostym w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działek 46/60, 46/59, 46/61, 46/63 do pkt 33b. W miejscu tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek 46/63 i 46/61 do pkt 33c. Następnie biegnie w kierunku zachodnim do pkt 33e. W tym miejscu zakręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim, osiągając pkt 33f, leżący na styku działek torowiska PKP - działki 45 i działki 44/10.

Dalej wzdłuż torowiska PKP dochodzi do pkt 34. Pkt 34 znajduje się u zbiegu linii granicznych działek 44/3, 45 - PKP oraz działki 41 - droga. W pkt 34 granica załamuje się pod kątem ok. 70° i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim południową granicą drogi - działka 41 na odcinku ok. 340 m, dochodząc do pkt 35. Następnie na odcinku pomiędzy pkt 35 i 36 granicę stanowi odcinek ok. 12 m będący granicą pasa drogowego ul. Portowej - działka 28. Odcinek granicy kompleksu Słupsk 5 oznaczony punktami 36-37 wyznacza zachodnia granica działki 42, dalej w pkt 37 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki 42 z działką 44/4 (odcinek ok. 60 m) do pkt 38.

Granica kompleksu załamuje się pod kątem ok. 90° i biegnie w kierunku południowym wzdłuż linii granicznej pomiędzy działkami 44/2 i 43 (ok. 65 m) do pkt 39. W pkt 39 ponownie załamuje się pod kątem ok. 90°, tym razem w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy pomiędzy działkami 46/56 i 43 dochodzi do pkt 40 (odcinek ok. 105 m). Pkt 40 znajduje się na granicy pasa drogowego ul. Portowej - działka 47/2 u zbiegu granic działek 43 i 46/56. Następnie granica kompleksu Słupsk 5 biegnie wzdłuż ul. Portowej przez ok. 150 m do pkt oznaczonego 41. W tym punkcie granica kompleksu załamuje się pod kątem ok. 80° i biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą między działkami 46/13 i 46/51 do pkt 42, dalej załamując się pod kątem ok. 90°, przyjmuje kierunek południowo-wschodni i dochodzi do pkt 43 (ok. 75 m). Następnie w pkt 43 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez odcinek ok. 70 m biegnie w tym kierunku do pkt 44. Z pkt 44 granica kompleksu biegnie do pkt 45, załamuje się w tym punkcie pod kątem ok. 70° i, kierując się w stronę północno-wschodnią (ok. 100 m), dochodzi do pkt 46, dalej załamuje się pod kątem ok. 90° i na odcinku ok. 205 m biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 47, następnie załamuje się pod kątem ok. 90° i na odcinku ok. 130 m biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 48; w tym punkcie zmienia kierunek na północny (odcinek ok. 40 m) i dochodzi do pkt 49. Pkt 49 jest punktem zbiegu granic działek 46/31, 46/43 i 46/32.

Granica opisywanego kompleksu Słupsk 5 z tego punktu biegnie na odcinku ok. 170 m w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy pomiędzy działkami 46/31 i 46/32 (równolegle do ul. Portowej w kierunku Ustki) do pkt 50. W tym punkcie granica ulega załamaniu w kierunku wschodnim (odcinek ok. 8 m) do pkt 51 i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim krawędzią ul. Portowej (granica pomiędzy działką 47/2 - droga i działką 46/32) do pkt 52. W pkt 52 następuje załamanie granicy pod kątem 90° w kierunku południowo-zachodnim, zgodnie z przebiegiem granicy działki 46/32, dochodząc do pkt 53. Z tego miejsca biegnie wschodnią stroną działki 46/3 do pkt 53a, gdzie przyjmuje kierunek północno-zachodni wzdłuż północnej granicy działki 46/39 i dociera do pkt 53b. Z tego miejsca granica rozdziela działki 46/54 i 46/66, docierając do pkt 53c, gdzie zakręca w kierunku południowym do pkt 53d i stąd biegnie do pkt 53 zachodnią stroną działki 46/19. Od tego punktu granicę stanowi ul. Portowa, która dochodzi do pkt 54a, przechodząc przez pkt 54. W pkt 54a granica załamuje się pod kątem zbliżonym do 90° w kierunku zachodnim i biegnąc wzdłuż granicy pomiędzy działkami 46/9 i 46/22, dochodzi do pkt 56, dalej załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 57 (ok. 35 m). Tu załamuje się w kierunku południowym (odcinek ok. 35 m) i dochodzi do pkt 58. Odcinek granicy oznaczony pkt 56, 57, 58 pokrywa się z odcinkiem granicy pomiędzy działką 46/45 i działką 46/36.

Wychodząc z pkt 58, granicę kompleksu wyznacza granica pomiędzy działkami 46/36 i 46/44, która dochodzi do pkt 59 i dalej wzdłuż granicy pomiędzy działkami 46/9 i 46/44 biegnie w kierunku wschodnim do pkt 60. Tu zmienia kierunek pod kątem ok. 180° i biegnie wzdłuż granicy pomiędzy działkami 46/44 i 48/7 do pkt 61. Dalej biegnie poprzez pkt 62, 63, 64 do pkt 65 po granicy pomiędzy działkami 46/46, 48/7 i 46/49. Pkt 65 jest punktem zbiegu linii granicznych działek 48/7, 47/2 (ul. Portowa) i 46/49. Z pkt 65 na odcinku ok. 10 m biegnie krawędzią ul. Portowej (działka 47/2), dochodząc do pkt 66. Od pkt 66 granica biegnie wzdłuż pasa torowiska PKP stykającego się z działką 46/48 i przez pkt 67 i 68 dochodzi do pkt 69, skąd dochodzi do pkt 33, od którego rozpoczęto opis. Odcinek pomiędzy pkt 69 i 33 stanowi linię rozgraniczającą działkę PKP i działkę 46/75.

W kompleksie Słupsk 5 wyodrębniona jest enklawa składająca się z działek 46/27, 46/28 i 46/49, które nie wchodzą w skład terenów objętych SSE.

Enklawa

Opis granic enklawy rozpoczyna się w pkt 70, który jest punktem zbiegu linii granicznych działek 46/73, 46/28 i 46/75. Na odcinku między pkt 70-71 granicę enklawy stanowi granica pomiędzy działkami 46/75 i 46/28. Odcinek pomiędzy pkt 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 stanowi granicę pomiędzy działkami 46/75 i 46/27. Dalej na odcinku oznaczonym pkt 78, 79, 80 granica pokrywa się z przebiegiem granicy pomiędzy działkami 49 i 46/75. Od pkt 80 granicę enklawy stanowi granica pomiędzy działkami 49, 46/27 i 46/28 a działką 46/75.

Kompleks Słupsk 6 - Obręb 01 - ark. mapy 2 i 3

Kompleks niniejszy składa się z dwóch oddzielnych części.

Część nr 1 - działka 27

Granica biegnie od pkt 1, który jest punktem zbiegu linii granicznych działek 26, 27 i 47/2 północną stroną działki 27, docierając do pkt 2, gdzie załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do pkt 3. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do pkt 4. Odcinek pomiędzy pkt 2, 3, 4 stanowi granicę z działką 38/41. Od pkt 4 biegnie wzdłuż granicy z działką drogową 47/2 w kierunku na Ustkę i dochodzi do pkt 1, skąd rozpoczęto opis.

Część nr 2 - działki 38/38 i 38/40

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku południowym do pkt 2, gdzie skręca na zachód i dociera do pkt 3. Odcinek granicy oznaczony pkt 3-4 stanowi linię graniczną pomiędzy działkami 74, 73, 72 i 71. Północno-zachodni narożnik obszaru stanowi pkt 4; stąd granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 1, skąd rozpoczęto opis.

Kompleks Włynkówko 1 - Obręb 033 - ark. mapy 1

Opis granicy rozpoczyna się od pkt 1. Jest to południowy narożnik działki 251/37. Od pkt 1 do pkt 2 granica biegnie w kierunku zachodnim (ok. 240 m) wzdłuż linii granicznej między działkami 251/37 i 235. W pkt 2 granica ulega załamaniu pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północnym (ok. 50 m) do pkt 3 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 4. Odcinek oznaczony pkt 2, 3, 4 pokrywa się z odcinkiem granicy pomiędzy działkami 250 i 251/36. Granica kompleksu na odcinku pomiędzy pkt 4, 5, 6, 7 biegnie granicą drogi - działka 256 od strony działek 251/36, 251/33 i 255 w kierunku północnym.

W pkt 7 granica skręca na południowy wschód i biegnie krawędzią drogi wzdłuż granicy z działkami 255, 251/14, 251/5 i 251/26 poprzez pkt 8, 9, 10, 11, 12. W pkt 12 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działek 251/26 i 251/25 i działkami 251/15, 251/16, 251/17, 251/18, 251/19, 251/20, 251/8 - droga i 251/22, i jej przebieg jest oznaczony punktami 13-23. Na odcinku oznaczonym pkt 23, 24 biegnie w kierunku północno-wschodnim i wyznacza ją granica pomiędzy działkami 251/22 i 251/75. Od pkt 24 przez pkt nr 25 dochodzi zachodnią krawędzią drogi z działkami 251/43 i 251/45 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Włynkówko 2 - Obręb 033 - ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 26 będącego punktem styku granicy pomiędzy działkami 226/2 i 227 a krawędzią drogi - działka 230/3. Od tego punktu biegnie w kierunku północnym do pkt 27 (ok. 90 m), w którym granica działek 226/2 i 227 styka się z terenem kolejowym - działka 294. Stąd skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii rozgraniczającej torowisko kolejowe z działkami 226/2 i 226/1 do pkt 28 (ok. 280 m). Na odcinku od pkt 28 przez pkt 29 do pkt 26 biegnie w kierunku północno-zachodnim północną krawędzią drogi - działka 230/3, która graniczy z działkami 226/2 i 226/1.

Kompleks Włynkówko 3 - Obręb 033 - ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 30 w kierunku północno-zachodnim po linii rozgraniczającej działkę 230/7 z drogą - działka 251/8 do pkt 31. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do pkt 32. W pkt 32 skręca na północny wschód i biegnie linią graniczną pomiędzy działkami 251/8 i 251/46, dochodząc do pkt 33. Z pkt 33 dochodzi do pkt 29 leżącego na granicy administracyjnej miasta Słupska. Dalej biegnie przez pkt 29, 28 i dochodzi do pkt 30, od którego rozpoczęto opis.

Obszar "Redzikowo"

Obszar "Redzikowo" składa się z 8 kompleksów o łącznej powierzchni 33,6424 ha.

Kompleks Redzikowo 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 3,4713 ha.

Kompleks Redzikowo 1 stanowi działka nr 7/28 położona w obrębie ewidencyjnym Redzikowo.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2338, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 2337 do pkt 2220. Tu granica załamuje się na zachód i biegnie przez pkt: 2219, 2218, 2217 i 2216 do pkt 2215, który graniczy z działką nr 7/48. Od pkt 2215 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 2355, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351 i 2352 do pkt 2353, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt 2354 do pkt 2339. Od pkt 2339 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2338, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 5,0867 ha.

Kompleks Redzikowo 2 stanowi zwarty obszar położony w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i składa się z działek nr: 7/32, 7/41, 7/42 i 7/43.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2340, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt: 2341 i 2342 do pkt 2343. Dalej załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 2344 do pkt 2376. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i przez pkt 2112 dochodzi do pkt 2111, skąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy działki nr 7/43 do pkt 2110. Od pkt 2110 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt: 2374, 2373, 2109, 2214 i 2213. Od pkt 2213 biegnie linią łamaną, przez pkt: 2212 i 2211 do pkt 2209, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 2340, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 4,7856 ha.

Kompleks Redzikowo 3 położony jest w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działkę nr 7/29.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2323, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 2322 do pkt 2222, w którym załamuje się w kierunku zachodnim do pkt 2221, i biegnie linią łamaną do pkt 2336. Od pkt 2336 biegnie w kierunku południowym do pkt 2335, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 2334, 2359, 2358, 2357 i 2356 do pkt 2325. Od pkt 2325 granica biegnie linią łamaną przez pkt 2324 do pkt 2323, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 6,6644 ha.

Kompleks Redzikowo 4 położony jest w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działkę nr 7/44.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2326, od którego granica biegnie w kierunku północnym do pkt 2327. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 2328, po czym skręca na północ i biegnie do pkt 2329. W pkt 2329 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 2113 i 2376 do pkt 2344. Od pkt 2344 biegnie w kierunku południowym do pkt 2345, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt 2208 do pkt 2207. Od pkt 2207 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2326, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 5

Powierzchnia kompleksu wynosi 2,5104 ha.

Kompleks Redzikowo 5 stanowi zwarty obszar położony w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działki nr: 7/33 i 7/40.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2316, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 2315 do pkt 2224, w którym załamuje się w kierunku zachodnim do pkt 2223, i biegnie linią łamaną do pkt 2321. Od pkt 2321 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 2320, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 2319, 2318, 2364 i 2363 do pkt 2317. Od pkt 2317 granica biegnie linią łamaną do pkt 2316, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 6

Powierzchnia kompleksu wynosi 5,4919 ha.

Kompleks Redzikowo 6 położony jest w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działkę nr 7/45.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2307, od którego granica biegnie w kierunku północnym do pkt 2306, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 2305. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2304, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 2330. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku południowym przez pkt: 2331, 2332 i 2333 do pkt 2206. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do pkt 2205, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie przez pkt 2311 do pkt 2210. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2309, w którym skręca na południe, i przez pkt 2308 dochodzi do pkt 2204. Stąd biegnie na wschód do pkt 2203 i dalej biegnie linią łamaną do pkt 2307, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 7

Powierzchnia kompleksu wynosi 2,1894 ha.

Kompleks Redzikowo 7 stanowi zwarty obszar położony w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działki nr: 7/37 i 7/39.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2298, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 2297 do pkt 2226. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 2225 do pkt 2314. Od pkt 2314 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 2316, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 2312 i 2370 do pkt 2299. Od pkt 2299 biegnie linią łamaną do pkt 2298, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 8

Powierzchnia kompleksu wynosi 3,4427 ha.

Kompleks Redzikowo 8 położony jest w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działkę nr 7/30.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2287, od którego granica biegnie w kierunku północnym do pkt 2389, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 2288. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2289. W pkt 2289 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 2360 i dalej linią łamaną w kierunku południowym przez pkt: 2116, 2303, 2302, 2301 i 2300 do pkt 2202. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu 2201, w którym skręca na północ, i biegnie przez pkt 2290 do pkt 2291. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do pkt 2292, w którym załamuje się w kierunku południowym, i przez pkt 2293 dochodzi do pkt 2200. Stąd biegnie na wschód do pkt 2199 i dalej linią łamaną do pkt 2287, od którego rozpoczęto opis.

Obszar "Koszalin"

Obszar "Koszalin" składa się z 12 kompleksów o łącznej powierzchni 31,1465 ha położonych w obrębach ewidencyjnych nr: 7 i 10 miasta Koszalin.

Kompleks Koszalin 1

Kompleks Koszalin 1 stanowiący działkę ewidencyjną 25/1 o powierzchni 1,6515 ha, położony jest ok. 100 m od ul. Bojowników o Wolność i Demokrację. Opis granic rozpoczęto od pkt 78171, skąd granica biegnie w kierunku zachodnim na odcinku ok. 175 m do pkt 78172. Tu ulega załamaniu i dalej biegnie na południe do pkt 78173, dalej w kierunku północno-wschodnim przez pkt 26678, 26677, 26676 i 26675 na długości ok. 250 m, i dalej do pkt 78171, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu.

Kompleks Koszalin 2

Kompleks Koszalin 2 stanowi działka ewidencyjna 25/2 o powierzchni 6,08 ha. Położony jest bezpośrednio przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację. Opis granic rozpoczyna się od pkt 9472, skąd granica biegnie wzdłuż ulicy przez pkt 9473 i 9474 do pkt 9475 na długości ok. 285 m. Następnie ulega załamaniu w kierunku południowym, biegnąc do pkt 78168 na długości ok. 220 m. Dalej biegnie w kierunku ul. Bojowników o Wolność i Demokrację do pkt 78169 (ok. 200 m), a następnie w pobliżu ulicy poprzez pkt 26601 i 78170 do pkt 9472, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu.

Kompleks Koszalin 3

Kompleks Koszalin 3 stanowi działka ewidencyjna 25/3 o powierzchni 9,0518 ha. Opis granic rozpoczyna się od pkt 78165, skąd granica biegnie w kierunku ul. Mieszka I-go (ok. 315 m) do pkt 78164, gdzie ulega załamaniu i następnie biegnie w kierunku zachodnim przez ok. 300 m do punktu granicznego 78163. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim ok. 110 m do pkt 78167, a następnie na południe w kierunku linii kolejowej Koszalin-Kołobrzeg do pkt 78166. W tym punkcie ulega ponownemu załamaniu i dalej biegnie przez ok. 300 m w kierunku wschodnim do pkt 78165, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu.

Kompleks Koszalin 4

Kompleks Koszalin 4 stanowi działka ewidencyjna 25/4 o powierzchni 5,2167 ha. Granica biegnie od pkt 78161, w kierunku ul. Mieszka I-go (na odcinku ok. 185 m) do pkt 78160, gdzie ulega załamaniu w kierunku zachodnim i po ok. 300 m dochodzi do pkt 78159. Następnie skręca w kierunku południowym i po ok. 100 m dociera do pkt 78158. Dalej biegnie przez pkt 16192 i 16191 do pkt 78162. Tu skręca na wschód i dochodzi do pkt 78161, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 5

Kompleks Koszalin 5 stanowi działkę nr 3/50 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10 o powierzchni 2,0987 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 61225, skąd granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79376. Od tego punktu załamuje się w kierunku północno-wschodnim do pkt 79377, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie w linii prostej do pkt 79378. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim, do pkt 79379. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 44784 do pkt 79390. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79389, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79388, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 44774. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 44773, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez pkt 44772 dochodzi do pkt 79417. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 79422 i 79423 do pkt 79424. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 16411 i 59045 do pkt 16552. Dalej biegnie łukiem w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 16551, 16550, 16549, 16548, 16547 i 16546 do pkt 16545, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 61225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 6

Kompleks Koszalin 6 stanowi działkę nr 3/51 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 0,2370 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 61225, skąd granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 61226. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 44781, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez pkt: 44782 i 44783 dochodzi do pkt 79379. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie na południowy zachód do pkt 79378, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 79377. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 79376, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 61225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 7

Kompleks Koszalin 7 stanowi działkę nr 3/52 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 0,1560 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79390, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 44780 i dalej przez pkt 44779 do pkt 44778. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 44774, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie do pkt 79388. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 79389, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 79390, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 8

Kompleks Koszalin 8 stanowi działkę nr 3/53 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,2559 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79387, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79380. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79381, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 79382. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79383, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 79384. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79385, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 79386. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79387, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 9

Kompleks Koszalin 9 stanowi działkę nr 3/54 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,0363 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79391, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79398. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79397, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 79396. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79395, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 79394. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 79393, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 79392, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79391, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 10

Kompleks Koszalin 10 stanowi działkę nr 3/55 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,5631 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79399, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79405. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79404, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 79403. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79402, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 79401. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79400, gdzie załamuje się na północny wschód, i biegnie do pkt 79425. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 79399, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 11

Kompleks Koszalin 11 stanowi działkę nr 3/56 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,2540 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79406, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79416. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79415, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 79414. Stąd biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 79413, 79412 i 79411 do pkt 79410. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79409, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 79408. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do pkt 79407, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 79406, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 12

Kompleks Koszalin 12 stanowi działkę nr 3/57 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,5455 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 44772, od którego granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 50063 do pkt 44771. Tu skręca pod kątem prostym na północny wschód i biegnie do pkt 44770, następnie zmienia kierunek na wschodni i biegnie do pkt 44769. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 44768 do pkt 44767, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez pkt 16419 dochodzi do pkt 16418. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 16417, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt 16416. Stąd granica biegnie na południowy zachód i przez pkt 16415 dochodzi do pkt 16414. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 16413, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do pkt 16412. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt 16537, skąd biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 16538 do pkt 16408. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 79419, gdzie skręca na północny wschód, i przez pkt: 79418, 79417 dochodzi do pkt 44772, od którego rozpoczęto opis.

Obszar "Debrzno"

Kompleks "Debrzno" składa się z ośmiu kompleksów zlokalizowanych na terenie obrębu Cierznie. W jego skład wchodzą działki ewidencyjne 498/1, 498/2, 498/3, 498/5, 498/7, 498/11, 498/12 i 498/13 o łącznej powierzchni 9,87 ha.

Kompleks Debrzno 1

Kompleks składa się z działki 498/1 o powierzchni 1,0176 ha położonej w północno-zachodniej części kompleksu "Debrzno".

Opis granic rozpoczyna się od pkt granicznego 1834, skąd linia graniczna biegnie w kierunku wschodnim skrajem rowu przydrożnego przez pkt 1835 do pkt 1839. W pkt 1839 granica ulega załamaniu pod kątem 90° i biegnie w kierunku południowo-wschodnim skrajem pasa wewnętrznego drogi do punktu 1845. W pkt 1845 granica ulega ponownemu załamaniu i biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1846 skrajem pasa drogi - działka 498/4. Od pkt 1846 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 1834, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu.

Kompleks Debrzno 2

Kompleks składa się z działki 498/2 o powierzchni 1,5303 ha, która graniczy od strony północnej z pasem drogi krajowej nr 22. Opis granic rozpoczyna się w pkt 1840, skąd linia graniczna biegnie w kierunku wschodnim linią łamaną przez pkt 1841, 1842 i 1843 do pkt 1844. W pkt 1844 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowym przez pkt 1851 do pkt 1852. Od pkt 1852 granica biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1853, gdzie zmienia bieg na północno-zachodni aż do pkt 1840, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu.

Kompleks Debrzno 3

Kompleks składa się z działki 498/3 o powierzchni 1,4203 ha. Od strony północnej obszar graniczy z pasem drogi krajowej, a z pozostałych stron z drogami wewnętrznymi - działki 498/4 i 498/10. Opis granic rozpoczyna się od pkt 1850, skąd linia graniczna biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 1849, 1848 i 1847 do pkt 1884. W pkt 1884 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 1883, 1882, 1881 do pkt 1880. W pkt 1880 skręca w kierunku północnym i linią łamaną przez pkt 1879, 1878, 1877, 1876 dochodzi do pkt 1850, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Debrzno 4

Kompleks stanowi działka 498/5 o powierzchni 0,7258 ha. Opis granic rozpoczyna się od pkt 1864, skąd linia graniczna biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1865. W pkt 1865 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku północnym linią łamaną, otaczając działkę 498/6 przez pkt 1872, 1867, 1868, 1869 do pkt 1870. W pkt 1870 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 1871 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 1854. W pkt 1854 granica ulega ponownemu załamaniu i biegnie do pkt 1864, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Debrzno 5

Kompleks stanowi działka 498/7 o powierzchni 1,5275 ha. Opis granic rozpoczyna się od pkt 1862, skąd linia graniczna biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 1875 do pkt 1863. W pkt 1863 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku północnym do pkt 1855. W pkt 1855 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku wschodnim do pkt 1856 i dalej w kierunku południowym przez pkt 1857, 1858, 1859, 1860, 1861 do pkt 1862, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Debrzno 6

Kompleks stanowi działka 498/11 o powierzchni 0,8101 ha. Opis granic rozpoczyna się od pkt 1890, skąd granica biegnie przez pkt 1889, 1888, 1887 do pkt 1886. W pkt 1886 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowym przy ścianie lasu przez pkt 1893 do pkt 1892. W pkt 1892 granica ulega załamaniu w kierunku południowo-zachodnim linią prostą do pkt 1891 i biegnie dalej do pkt 1890, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Debrzno 7

Kompleks stanowi działka 498/12 o powierzchni 1,7501 ha. Opis granic rozpoczyna się od pkt 1891, skąd linia graniczna biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 1892. W pkt 1892 granica ulega załamaniu i biegnie skrajem lasu w kierunku południowym przez pkt 1914 i 1913 do pkt 1912. W pkt 1912 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią prostą do pkt 1911 i dalej po załamaniu biegnie przez pkt 1910 do pkt 1891, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Debrzno 8

Kompleks stanowi działka 498/13 o powierzchni 1,0919 ha. Opis granic rozpoczyna się od pkt 1897, skąd linia graniczna biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 1896 do pkt 1895. W pkt 1895 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowym przez pkt 1894 do pkt 1899. W pkt 1899 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 1898 i dalej w kierunku północnym do pkt 1897, od którego rozpoczęto opis.

Obszar "Szczecinek"

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 42,13 ha.

Kompleks Szczecinek 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 0,9802 ha.

Kompleks Szczecinek 1 stanowi zwarty obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 18 o następujących numerach ewidencyjnych: 8/2, 9 i 10.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 011.18-85, od którego granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 011.18-84, 011.18-83, 011.18-82 i 011.18-81 do pkt 011.18-80. W pkt 011.18-80 załamuje się w kierunku północno-wschodnim, przechodząc przez pkt 011.18-331 do pkt 011.18-160, i stanowi odcinek prosty. Dalej granica załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt 011.18-161 do pkt 011.18-656, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni do pkt 011.18-657, i dalej po załamaniu na południowy wschód dochodzi do pkt 011.18-658. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 011.18-659 z załamaniem w kierunku południowo-wschodnim do pkt 011.18-162 i dalej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 011.18-330 do pkt 011.18-85, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Szczecinek 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 28,6793 ha.

Kompleks Szczecinek 2 stanowi zwarty obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 19 o następujących numerach ewidencyjnych: 14/7, 14/11, 32/3, 32/4, 33/4, 33/5, 34, 35/2, 36/1, 36/3, 36/4, 37/1, 37/2, 38/5, 38/7, 38/9, 38/10, 38/11, 38/13, 38/14, 40/3, 40/4, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42/1, 42/2, 42/3, 44/2, 45/3, 45/5, 45/8, 63/2, 63/14, 63/15, 63/17 i 63/18.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 011.19-282, od którego granica biegnie przez pkt: 011.19-283 i 011.19-284 do pkt 011.19-285. Dalej granicę kompleksu stanowi południowa ściana budynku i biegnie ona przez pkt: 011.19-286, 011.19-645 i 011.19-287 do pkt 011.19-394 i dalej równolegle do ściany budynku w kierunku północnym do pkt 011.19-705. Od tego punktu granica biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-706 i 011.19-707 i dochodzi do pkt 011.19-708, i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 011.19-409 i 011.19-243 do pkt 011.19-248, a następnie w kierunku północnym przez pkt 011.19-247 do pkt 011.19-231. Dalej biegnie na zachód linią łamaną przez pkt: 011.19-80, 011.19240 i 011.19-192 do pkt 011.19-658. W tym miejscu granica skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt: 011.19-655, 011.19-657 i 011.19-693 do pkt 011.19-729, gdzie załamuje się na zachód, przechodzi przez pkt 011.19-412 do pkt 011.19-410 i dalej biegnie linią łamaną w ogólnym kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 011.19-406, 011.19-405, 011.19-404, 011.19-403, 011.19-402, 011.19-576, 011.19-575, 011.19-570 i 011.19-569 do pkt 011.19-395. W tym punkcie kierunek granicy zmienia się na północno-wschodni i biegnie ona linią łamaną przez pkt: 011.19-864, 011.19-863, 011.19-861, 011.19-860, 011.19-859 i 011.19-858 do pkt 011.19-857 i dalej, między torami kolejowymi, w tym samym kierunku biegnie przez pkt: 011.19-855, 011.19-854 i 011.19-853 do pkt 011.19-62. W tym punkcie skręca na wschód do pkt 011.19-61, a następnie zmienia kierunek na południowy i linią łamaną przez pkt: 011.19-60, 011.19-59, 011.19-649 i 011.19-650 dochodzi do pkt 011.19-651, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni i linią łamaną przez pkt: 011.19-660, 011.19-661, 011.19-151, 011.19-152, 011.19-662, 011.19-663, 011.19-221, 011.19-154, 011.19-232, 011.19-664, 011.19-665 i 011.19-694 dochodzi do pkt 011.19-666. W tym punkcie granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnąc skrajem drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 38 przez pkt: 011.19-239, 011.19-983, 011.19-66 i 011.19-67 dochodzi do pkt 011.19-981, gdzie skręca w kierunku zachodnim i przez pkt 011.19-281 łączy się z pkt 011.19-282, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Szczecinek 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 0,6825 ha.

Kompleks Szczecinek 3 stanowi zwarty obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 19 o następujących numerach ewidencyjnych: 79/6 i 79/7.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 011.19-271, od którego granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 011.19-386 do pkt 011.19-776. Dalej granica załamuje się na północny zachód i biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-775 i 011.19-774 do pkt 011.19-773, i dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 011.19-772. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 011.19-771, i dalej biegnie na południowy zachód do pkt 011.19-770. Od tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 011.19-769, po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez pkt: 011.19-293, 011.19-292, 011.19-777 i 011.19-291 dochodzi do pkt 011.19-290, gdzie załamuje się na południowy wschód i przez pkt 011.19-782 łączy się z pkt 011.19-271, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Szczecinek 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 11,7889 ha.

Kompleks Szczecinek 4 stanowi zwarty obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 19 o następujących numerach ewidencyjnych: 72/2, 73/4, 76/3 i 76/6.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 011.19-364, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 011.19-363, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-362. W pkt 011.19-362 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-788, 011.19-163, 011.19-162, 011.19-870, 011.19-869, 011.19-868 i 011.19-867 do pkt 011.19-617. Od pkt 011.19-617 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 011.19-616, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i przez pkt 011.19-323 biegnie do pkt 011.19-615. W pkt 011.19-615 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-914, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 011.19-913. W pkt 011.19-913 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-743 i 011.19-742 do pkt 011.19-741, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 011.19-740, 011.19-739, 011.19-738, 011.19-350, 011.19-351, 011.19-352, 011.19-353 i 011.19-365 do pkt 011.19-364, od którego rozpoczęto opis.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 334 i Nr 107, poz. 1175, z 2002 r. Nr 64, poz. 586, z 2003 r. Nr 186, poz. 1816 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 696.
3 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.189.1593) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz.U.2006.118.804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2006 r.

4 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.32.275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 2005 r.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.
6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800 i Nr 210, poz. 2135.
7 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691 i Nr 210, poz. 2135.
8 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.
9 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.32.275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 2005 r.
10 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.189.1593) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz.U.2006.118.804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2006 r.