Słowacja-Polska. Umowa o małym ruchu granicznym. Zakopane.1996.12.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.127.827

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2005 r.

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym,
sporządzona w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 6 grudnia 1996 r. w Zakopanem została sporządzona Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym

Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka, zwane dalej Umawiającymi się Stronami:

- kierując się pragnieniem rozwoju wzajemnych kontaktów mieszkańców terenów przygranicznych,

- dążąc do dalszego pogłębienia przyjaźni,

- mając na względzie rozwój wzajemnej współpracy,

uzgodniły, co następuje:

Umawiające się Strony wprowadzają ułatwienia w przekraczaniu granicy państwowej przez obywateli obu Umawiających się Stron zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w miejscowościach pasów małego ruchu granicznego, na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

1.
Za pasy małego ruchu granicznego uważa się obszary położone po obu stronach granicy państwowej, każdy o szerokości 15 kilometrów. Jeżeli wyznaczony w ten sposób pas małego ruchu granicznego przedziela obszar gminy, włącza się do niego pozostałą część gminy.
2.
Rządy obu Umawiających się Stron mogą w uzasadnionych przypadkach na podstawie wzajemnego porozumienia zawartego w drodze wymiany not włączyć do pasa ruchu granicznego gminę położoną w odległości większej niż 15 kilometrów od granicy państwowej lub wyłączyć ją z tego pasa.
3.
Wykaz gmin, wsi i osiedli wchodzących w obszar pasów małego ruchu granicznego zawiera załącznik nr 1.
1.
Przekraczanie granicy państwowej w ramach małego ruchu granicznego odbywa się w przejściach granicznych dostępnych dla ruchu osobowego oraz w przejściach granicznych przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego.
2.
Osoby, o których mowa w artykule 1, prowadzące gospodarstwa w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony przekraczają granicę państwową w przejściach przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego, położonych najbliżej tych gospodarstw.
3.
Wykaz przejść granicznych przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego zawiera załącznik nr 2.
4.
Otwarcie nowych oraz zamknięcie istniejących przejść granicznych przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego, a także określenie zasad ich funkcjonowania odbywa się po uzgodnieniu w drodze wymiany not.
1.
Do przekraczania granicy państwowej w ramach małego ruchu granicznego oraz pobytu w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z niniejszą umową, uprawniają:
1)
dowody osobiste obywateli obu Umawiających się Stron, zawierające urzędowe poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w pasie małego ruchu granicznego,
2)
paszporty obywateli obu Umawiających się Stron zamieszkałych w pasie małego ruchu granicznego,
3)
imienne listy zbiorowe poświadczone przez właściwy organ gminy wchodzącej w obszar pasa małego ruchu granicznego, zaopatrzone w fotografie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, lub obywateli Republiki Słowackiej, którzy nie ukończyli 15 roku życia, będących uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych, kolonii i obozów młodzieżowych. Imienne listy zbiorowe są ważne nie dłużej niż 30 dni od dnia ich poświadczenia.
2.
Dzieci, które nie posiadają paszportu i nie są uczestnikami zorganizowanych grup, o których mowa w ustępie 1 punkt 3, mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony w towarzystwie jednego z rodziców lub prawnego opiekuna, o ile są wpisane do jego dowodu osobistego lub paszportu. Jeżeli w dowodzie osobistym lub paszporcie takiego wpisu nie ma, to stopień pokrewieństwa lub sprawowanie prawnej opieki nad dzieckiem potwierdzane jest innym urzędowym dokumentem wydanym przez właściwy organ jednej z Umawiających się Stron.
3.
Dzieci będące uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych, kolonii i obozów młodzieżowych mogą przekraczać granicę państwową na podstawie dokumentów, o których mowa w ustępie 1 punkt 3, wyłącznie pod opieką nauczyciela lub wychowawcy, będącego pełnoletnim organizatorem grupy i posiadającego dokument, o którym mowa w ustępie 1 punkt 1 lub 2.
4.
Jeżeli z dokumentu, o którym mowa w ustępie 1, nie wynika, że jego posiadacz jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy w pasie małego ruchu granicznego, wymagane jest urzędowe poświadczenie takiego zameldowania.
5.
Właściwe organy obu Umawiających się Stron wymienią wzory dokumentów, o których mowa w ustępie 1.
6.
Postanowienia artykułu 4 mogą być zmieniane, na podstawie wzajemnego uzgodnienia, w drodze wymiany not między Rządami obu Umawiających się Stron.

Osoby, o których mowa w artykule 1, mogą przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony nie dłużej niż 7 dni od dnia przekroczenia granicy państwowej.

Umowa niniejsza nie narusza prawa Umawiających się Stron do zakazu wjazdu na swoje terytorium lub skrócenia pobytu tam obywatela drugiej Umawiającej się Strony.

Osoby przekraczające granicę państwową w ramach ruchu granicznego podlegają kontroli granicznej i celnej.

1.
Przywóz i wywóz towarów przez osoby przekraczające granicę państwową w ramach małego ruchu granicznego regulują postanowienia niniejszej umowy i wewnętrzne przepisy prawne każdej z Umawiających się Stron.
2.
Przywóz i wywóz towarów o charakterze handlowym jest niedozwolony w ramach małego ruchu granicznego.
3.
Osoby przekraczające granicę państwową w ramach małego ruchu granicznego mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat przywozić i wywozić:
1)
rzeczy osobistego użytku,
2)
mechaniczne środki transportowe do użytku osobistego zarejestrowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony oraz niemechaniczne środki transportu, pod warunkiem powrotnego ich wywozu.
4.
Właściwe organy Umawiających się Stron mogą uzgodnić w odrębnym porozumieniu rodzaje, ilość i wartość celną towarów, które można przywozić i wywozić w ramach małego ruchu granicznego bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat.
1.
Osoby, o których mowa w artykule 1, prowadzące gospodarstwa rolne, leśne lub inne w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat przewozić przez granicę państwową, po potwierdzeniu wielkości gospodarstwa:
1)
produkty rolne, zwierzęce, pszczelarskie, sadownicze i leśne, pochodzące z tych gospodarstw, przy czym zwolnieniu z cła, podatku i innych opłat podlegają jedynie nie przerobione produkty lub produkty poddane wstępnej obróbce. Wywożenie surowego drewna możliwe jest po przedstawieniu potwierdzenia jego pochodzenia, wydanego przez właściwe organy administracyjne,
2)
ziarno siewne, nawozy i produkty przeznaczone do uprawy ziemi oraz pielęgnacji roślin i hodowli zwierząt,
3)
narzędzia przeznaczone do prac gospodarskich, zwierzęta pociągowe z niezbędnym zapasem paszy, środki transportowe, maszyny rolnicze i leśne, pod warunkiem ich powrotnego wywozu.
2.
W ramach małego ruchu granicznego bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat można przeprowadzać zwierzęta gospodarskie na pastwiska, do wodopoju lub kąpieli, pod warunkiem ich powrotnego przyprowadzenia. Zwierzęta te powinny być zarejestrowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3.
Przeprowadzanie zwierząt oraz przewożenie produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego w ramach małego ruchu granicznego odbywa się zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi Umawiających się Stron.
1.
Każda z Umawiających się Stron może czasowo zawiesić lub ograniczyć wykonywanie postanowień niniejszej umowy, na całym lub niektórych odcinkach granicy państwowej, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego oraz z powodu klęski żywiołowej lub zagrożenia epidemiologicznego.
2.
Umawiająca się Strona zamierzająca zawiesić, ograniczyć lub wznowić wykonywanie postanowień niniejszej umowy, zawiadamia o tym druga Umawiającą się Stronę drogą dyplomatyczną, nie później niż na 24 godziny przed planowanym zawieszeniem, ograniczeniem lub wznowieniem.

Postanowienia niniejszej umowy nie dotyczą osób, o których mowa w artykule 1, wykonujących pracę zarobkową na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Rządy obu Umawiających się Stron mogą, na podstawie wzajemnego porozumienia zawartego w drodze wymiany not, dokonywać zmian w załączniku nr 1.

1.
Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy w stosunkach między Umawiającymi się Stronami tracą moc Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1959 r., oraz Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym z dnia 4 lipca 1959 r. podpisany w Warszawie dnia 24 maja 1985 r.

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nie określony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Umowę niniejszą sporządzono w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 WYKAZ GMIN, WSI I OSIEDLI WCHODZĄCYCH W OBSZAR PASA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

I.

Rzeczypospolitej Polskiej

Lp.Nazwa gminyWieś lub osiedle
123
1CzarnaBystreRabe
ChrewtRosochate
Czarna DolnaRosolin
Czarna GórnaSerednie Małe
LipieTworylne
MichniowiecWola Sokołowa
OlchowiecWydrne
PaniszczówŻłobek
Polana
2SolinaBerezkaRajskie
Bereżnica NiżnaRybne
Bereżnica WyżnaSakowczyk
BóbrkaSolina
BukowiecStudenne
GórzankaTerka
HorodekTyskowa
MyczkowceWerlas
MyczkówWola Górzańska
PolankiWola Matiaszowa
PolańczykWołkowyja
RadziejowaZawóz
3LutowiskaBeniowaProcisne
BereżkiPszczeliny
Brzegi GórneSękowiec
BukowiecRuskie
CaryńskieSianki
ChmielSkorodne
DwerniczekSmolnik
DwernikSokoliki
DydiowaStuposiany
Dźwiniacz GórnyTarnawa Niżna
HulskieTarnawa Wyżna
KrzyweUstrzyki Górne
LutowiskaWołosate
ŁokiećZatwarnica
MuczneŻurawin
Nasiczne
4CisnaBukMajdan
CisnaPrzysłup
DołżycaRoztoki Górne
HabkowceSmerek
JaworzecSolinka
KalnicaStrzebowiska
KrzyweWetlina
LisznaZawój
ŁopienkaŻubracze
Ług
5BaligródBaligródNowosiółki
BystreRabe
CisowiecRoztoki Dolne
HuczwiceStężnica
JabłonkiZahoczewie
KielczawaŻerdenka
KołoniceŻernica Niżna
ŁubneŻernica Wyżna
Mchawa
6ZagórzBrzozowiecPoraż
ChoceńSukowate
CzaszynŚrednie Wielkie
KalnicaTarnawa Dolna
KamionkiTarnawa Górna
ŁukoweZagórz
MokreZahutyń
MorochówZawadka Morochowska
Olchowa
7KomańczaBalnicaPolany Surowiczne
CzystogarbPrełuki
DarówRadoszyce
DołżycaRudawka Jaśliska
DuszatynRzepedź
JasielSmolnik
JawornikSurowica
KomańczaSzczawne
KulaszneSzczerbanówka
ŁupkówTurzańsk
ManiówWisłok Wielki
MikówWola Michowa
MoszczaniecWysoczany
OsławicaZubeńsko
8BukowskoBełchówkaPobiedno
BukowskoPrzybyszów
DudyńceRatnawica
KamienneTokarnia
KarlikówWola Piotrowa
NadolanyWola Sękowa
NagórzanyWolica
NowotaniecZboiska
Płonna
9ZarszynBażanówkaPielnia
DługiePosada Jaćmierska
JaćmierzPosada Zarszyńska
NowosielceZarszyn
Odrzechowa
10RymanówBałuciankaRudawka Rymanowska
BziankaRymanów
DesznoRymanów-Zdrój
GłębokieSieniawa
KlimkówkaTarnawka
Królik PolskiWisłoczek
Królik WołoskiWołtuszowa
LadzinWólka
ŁazyWróblik Królewski
MilczaWróblik Szlachecki
Posada GórnaZawoje
PuławyZmysłówka
11Iwonicz-ZdrójIwoniczLubatowa
Iwonicz-ZdrójLubatówka
12DuklaBarwinekOlchowiec
CergowaPosada Jaśliska
ChyrowaRopianka
CzeremchaRówne
DaliowaSmereczne
DuklaSzklary
GłojsceTeodorówka
IwlaTrzciana
JasionkaTylawa
JaśliskaWietrzno
KamionkaWilsznia
LipowicaWola Niżna
LipowiecWola Wyżna
Łęki DukielskieZawadka Rymanowska
MszanaZboiska
NadoleZyndranowa
Nowa Wieś
13KrempnaCiechaniaPolany
GrabRostajne
Huta PolańskaŚwiątkowa Mała
KotańŚwiątkowa Wielka
KrempnaŚwierzowa Ruska
MyscowaWyszowatka
OżennaŻydowskie
14Nowy ŻmigródBrzezowaMytarka
DesznicaMytarz
GorzyceNienaszów
GrabaninaNowy Żmigród
HałbówSadki
JaworzeSiedliska Żmigrodzkie
KątySkalnik
ŁężynyStary Żmigród
Łysa GóraToki
Makowiska
15DębowiecCieklinMajscowa
DębowiecPagórek
DobryniaRadość
DuląbkaWola Cieklińska
DzielecWola Dębowiecka
FoluszZarzecze
Łazy Dębowieckie
16Osiek JasielskiCzekajSamoklęski
MrukowaŚwierchowa
Osiek JasielskiZałęże
PielgrzymkaZawadka Osiecka
17SękowaBartneOwczary
BodakiRadocyna
CzarneRopica Górna
KrzywaSękowa
MałastówSiary
Męcina MałaWapienne
Męcina WielkaWołowiec
Nieznajowa
18Uście GorlickieBanicaNowica
BlechnarkaRegietów
BrunaryRopki
CzarnaSkwirtne
GładyszówSmerekowiec
HańczowaStawisza
IzbyŚnietnica
KlimkówkaUście Gorlickie
KoniecznaWysowa
KunkowaZdynia
Kwiatoń
19Krynica-ZdrójBerestMuszynka
CzyrnaPiorunka
KrynicaPolany
Mochnaczka NiżnaTylicz
Mochnaczka Wyżna
20MuszynaAndrzejówkaPowrożnik
Andrzejówka ŁopataSzczawnik
DubneWojkowa
JastrzębikZłockie
LeluchówŻegiestów
MilikŻegiestów-Zdrój
Muszyna
21ŁabowaBarnowiecŁosie
CzaczówMaciejowa
KamiannaNowa Wieś
KotówRoztoka Mała
KrzyżówkaRoztoka Wielka
ŁabowaSkładziste
ŁabowiecUhryń
22NawojowaBącza KuninaPopardowa
FrycowaZłotne
HomrzyskaŻeleżnikowa Mała
NawojowaŻeleżnikowa Wielka
Nowojowa Łęg
23Piwniczna-ZdrójGłębokiePiwniczna-Zdrój
KokuszkaWierchomla Mała
Łomnica-ZdrójWierchomla Wielka
MłodówZubrzyk
24RytroObłazy RyterskieRytro
Roztoka RyterskaSucha Struga
25Stary SączBarcice DolneMoszczenica Wyżna
Barcice GórneMyślec
GabońPopowice
Gołkowice DolnePrzysietnica
Gołkowice GórneSkrudzina
Łazy BiegonickieStary Sącz
MostkiWola Krogulecka
Moszczenica Niżna
26ChełmiecBoguszowaMała Wieś
Biczyce DolneMarcinkowice
Biczyce GórneNaściszowa
ChełmiecNiskowa
ChomranicePaszyn
DąbrowaPiątkowa
Jamnica KunówRdziostów
JanuszowaŚwiniarsko
KlęczanyTrzetrzewina
KlimkówkaUbiad
Krasne PotockieWielogłowy
KunówWielopole
KurówWola Kurowska
LibrantowaWola Marcinkowska
27ŁąckoBrzynaMaszkowice
Czarny PotokObidza
CzerniecSzczereż
JazowskoWola Kosnowa
KadczaWola Piskulina
KiczniaZabrzeż
Łazy BrzyńskieZagorzyn
ŁąckoZarzecze
28Nowy SączNowy Sącz
29SzczawnicaSzczawnica
30Krościenko nad DunajcemGrywałdKrośnica
HałuszowaTylka
Krościenko nad Dunajcem
31CzorsztynCzorsztynMizerna
HubaSromowce Niżne
KluszkowceSromowce Wyżne
Maniowy
32Ochotnica DolnaOchotnica DolnaTylmanowa
Ochotnica Górna
33Łapsze NiżneFalsztynŁapsze Wyżne
FrydmanNiedzica
KacwinNiedzica Zamek
ŁapszankaTrybsz
Łapsze Niżne
34Nowy TargDębnoŁopuszna
DługopoleMorawczyna
DursztynNowa Biała
GronkówNowy Targ
HarklowaObidowa
KlikuszowaOstrowsko
KnurówPyzówka
KrauszówRogożnik
KrempachySzlembark
LasekTrute
LudźmierzWaksmund
35SzaflaryBańska NiżnaSkrzypne
Bańska WyżnaSzaflary
BórZaskale
Maruszyna
36Biały DunajecBiały DunajecGliczarów Górny Stasikówka
Gliczarów DolnyLeszczyny
Gliczarów GórnySierockie
37Bukowina TatrzańskaBiałka TatrzańskaGroń
BrzegiJurgów
Bukowina TatrzańskaLeśnica
Czarna GórnaRzepiska
38ZakopaneZakopane
39KościeliskoDzianiszWitów
Kościelisko
40PoroninBustrykPoronin
Małe CicheSuche
Małe Ciche ZazadniaSuche Rafaczówki
MurzasichleZąb
Nowe Bystre
41Czarny DunajecChochołówPieniążkowice
CichePodczerwone
Czarny DunajecPodszkle
CzerwienneRatułów
DziałStare Bystre
KoniówkaWróblówka
OdrowążZałuczne
Piekielnik
42JabłonkaChyżnePodwilk
JabłonkaZubrzyca Dolna
Lipnica MałaZubrzyca Górna
Orawka
43Lipnica WielkaKiczory
Lipnica Wielka
44Raba WyżnaBielankaRaba Wyżna
Bukowina-OsiedleRokiciny Podhalańskie
HarkabuzSieniawa
PodsarnieSkawa
45PodegrodzieBrzeznaOlszana
ChochorowiceOlszanka
Długołęka-ŚwierklaPodegrodzie
GostwicaPodrzecze
JuraszowaRogi
Mokra WieśStadła
Naszacowice
46Bystra-SidzinaBystra
Sidzina
47ZawojaSkawica
Zawoja
48Maków PodhalańskiBiałkaMaków Podhalański
GrzechyniaWieprzec
JuszczynŻarnówka
Kojszówka
49Sucha BeskidzkaSucha Beskidzka
50StryszawaHuciskoLachowice
KrzeszówPewelka
KukówStryszawa
KurówTargoszów
51KoszarawaKoszarawa
52ŚlemieńKocońŚlemień
Las
53ŁękawicaKocierz MoszczanickiŁysina
Kocierz RychwałdzkiOkrajnik
Łękawica
54GilowiceGilowice
Rychwałd
55ŻywiecŻywiec
56ŚwinnaPewel MałaRychwałdek
Pewel ŚlemieńskaŚwinna
PrzyłękówTrzebinia
57JeleśniaJeleśniaPewel Wielka
KorbielówPrzyborów
KrzyżowaSopotnia Mała
KrzyżówkiSopotnia Wielka
Mutne
58Radziechowy-WieprzBrzuśnikPrzybędza
BystraRadziechowy-Wieprz
Juszczyna
59Węgierska GórkaCięcinaWęgierska Górka
CisiecŻabnica
60UjsołyGlinkaUjsoły
SoblówkaZłatna
61RajczaSól-KiczoraRycerka Górna
RajczaSól
Rycerka DolnaZwardoń
62MilówkaKamesznicaNieledwia
LalikiSzare
Milówka
63LipowaLeśnaSienna
LipowaSłotwina
OstreTwardorzeczka
64IstebnaIstebnaKoniaków
Jaworzynka
65WisłaWisła
66TarnowiecBrzezówkaŁubno Szlacheckie
CzeluśnicaNowy Glinik
DobrucowaPotakówka
GąsówkaRoztoki
GliniczekSądkowa
Glinik PolskiTarnowiec
ŁajsceUmieszcz
ŁubienkoWrocanka
Łubno Opacie
67JasłoBierówkaNiegłowice
BrzyścieOpacie
BrzyszczkiOsobnica
ChrząstówkaSobniów
GorajowiceSzebnie
JareniówkaTrzcinica
JasłoWarzyce
KowalowyWolica
ŁaskiZimna Woda
NieplaŻółków
68SkołoszynBączal DolnyPrzysieki
Bączal GórnyPusta Wola
HarklowaSiedliska Sławęcińskie
JabłonicaSiepietnica
KunowaSkołyszyn
Lipnica GórnaSławęcin
LisówŚwięcany
69KołaczyceBieździadkaNawsie Kołaczyckie
BieździedzaSieklówka Dolna
KołaczyceSieklówka Górna
KrajowiceSowina
Lublica
70BrzyskaBłażkowaLipnica Dolna
BrzyskaUjazd
DąbrówkaWróblowa
Kłodawa
71SzerzynyCzermnaSzerzyny
OłpinyŻurowa
Swoszowa
72miasto JasłoJasło
73ChorkówkaBóbrkaMachnówka
ChorkówkaPoraj
DraganowaSulistrowa
FaliszówkaSzczepańcowa
KobylanyŚwierzowa Polska
KopytowaZręcin
LeśniówkaŻeglce
74JedliczeChlebnaPiotrówka
DługiePodniebyle
DobieszynPoręby
JaszczewPotok
JedliczeŻarnowiec
Moderówka
75OlszanicaOlszanicaStefkowa
OrelecUherce Mineralne
PaszowaWańkowa
RudenkaZwierzyń
76LeskoBachlawaLesko - miasto
Bezmiechowa DolnaŁączki
Bezmiechowa GórnaŁukawica
DziurdziówManasterzec
GlinnePostołów
HoczewŚrednia Wieś
HuzeleWeremień
Jankowce
77Ustrzyki DolneArłamówNowosielce Kozickie
BandrówRopienka
Bandrów NarodowyRównia
BrelikówSerednica
Brzegi DolneSokole
DaszówkaStańkowa
Dźwiniacz DolnyTeleśnica Oszwarowa
GrąziowaTeleśnica Sanna
HoszowczykTrójca
HoszówTrzcianiec
JałoweUstianowa Dolna
JureczkowaUstianowa Górna
KrościenkoUstrzyki Dolne
KwaszeninaWojtkowa
LiskowateWojtkówka
LeszczowateWola Maćkowa
Łobozew DolnyWola Romanowa
Łobozew GórnyZadwórze
ŁodynaZawadka
Moczary
78SanokBykowcePisarowce
CzerteżPłowce
DębnaPrusiek
DobraRaczkowa
FalejówkaSanoczek
HłomczaSanok
JędruszkowceSrogów Dolny
JurowceSrogów Górny
KostarowceStrachocina
LalinStroże Małe
LisznaStroże Wielkie
ŁodzinaTrepcza
MarkowceTyrawa Solna
MiędzybrodzieWujskie
MrzygłódZabłotce
NiebieszczanyZałuż
Pakoszówka
79BeskoBeskoMymoń
Besko Poręby
80Tyrawa WołoskaHołuczkówSiemuszowa
KrecówTyrawa Wołoska
RakowaWola Krecowska
Rozpucie
81KorczynaCzarnorzekiKrasna
IskrzyniaWęglówka
KomborniaWola Komborska
Korczyna
82Krościenko WyżneKrościenko Wyżne
Pustyny
83Miejsce PiastoweGłowienkaTargowiska
ŁężanyWidacz
Miejsce PiastoweWrocanka
Niżna ŁąkaZalesie
Rogi
84WojaszówkaBajdyPrzybówka
BratkówkaRzepnik
Łączki JagiellońskieUstrobna
Łęki StrzyżowskieWojaszówka
OdrzykońWojkówka
Pietrusza Wola
85BieczBieczLibusza
BinarowaRacławice
BugajRożnowice
GłębokaSitnica
Grudna KępskaStrzeszyn
Korczyna
86BobowaBobowaSiedliska
BrzanaStróżna
JankowaWilczyska
Sędziszowa
87GorliceBielankaKwiatonowice
BystraRopica Polska
DominikowiceStróżówka
GorliceSzymbark
KlęczanyZagórzany
Kobylanka
88LipinkiBednarkaPagorzyna
KrygRozdziele
LipinkiWójtowa
89ŁużnaBiesnaSzalowa
ŁużnaSzalowa Bieśnik
MszankaWola Łużańska
90MoszczenicaMoszczenica
Staszkówka
91RopaŁosie
Ropa
92GrybówBiała NiżnaKrużlowa Wyżna
BinczarowaPolna
ChodorowaPtaszkowa
CieniawaSiołkowa
FlorynkaStara Wieś
GródekStróże
GrybówWawrzka
KąclowaWyskitna
Krużlowa Niżna
93Gródek nad DunajcemBartkowa PosadowaPrzydonica
BujneRoztoka Brzeziny
Gródek nad DunajcemRożnów
JelnaSienna
LipieTropie
Podole GórowaZbyszyce
94Kamionka WielkaBoguszaKrólowa Górna
JamnicaKrólowa Polska
Kamionka MałaMszalnica
Kamionka WielkaMystków
95KorzennaBukowiecMiłkowa
JanczowaMogilno
JasiennaNiecew
KoniuszowaPosadowa Mogilska
KorzennaSiedlce
ŁękaSłowikowa
Lipnica WielkaTrzycierz
ŁyczanaWojnarowa
96Łososina DolnaBiaławodaŚwidnik
BilskoTabaszowa
ŁękiTęgoborze
Łososina DolnaWitowice Dolne
ŁyczankaWitowice Górne
MichalczowaWronowice
RąbkowaZawadka
Skrzętla-RojówkaZnamirowice
StańkowaŻbikowice
97RabkaRabka-ZdrójPonice
ChabówkaRdzawka
98SpytkowiceSpytkowice
99BudzówBudzówJachówka
BaczynPalcza
BieńkówkaZachełmna
100JordanówJordanówOsielec
ŁętowniaToporzysko
NaprawaWysoka
101ZembrzyceZembrzyceTarnawa Dolna
MarcówkaTarnawa Górna
Śleszowice
102CzernichówCzernichówMiędzybrodzie Żywieckie
TresnaMiędzybrodzie Bialskie
103ŁodygowiceŁodygowiceZarzecze
BiernaPietrzykowice
104BrennaBrennaGórki Małe
Górki Wielkie
105UstrońUstroń
106GoleszówBażanowiceLeszna Górna
CisownicaPuńców
GoleszówGodziszów
DzięgielówKozakowice Górne
KisielówKozakowice Dolne
107CieszynCieszyn
108SkoczówBładnicePierściec
HarbutowicePogórze
KiczyceSkoczów
KowaleWilamowice
MiędzyświećWiślica
Ochaby
109ChybieChybieZaborze
FrelichówZarzecze
Mnich
110DębowiecDębowiecKostkowice
GumnaOgrodzona
IskrzyczynSimoradz
111StrumieńBąkówStrumień
DrogomyślZabłocie
PruchnaZbytków
112HażlachBrzezówkaPogwizdów
HażlachRudnik
Kończyce WielkieZamarski
113ZebrzydowiceKaczyce DolneMarklowice Górne
Kaczyce GórneZebrzydowice Dolne
Kończyce MałeZebrzydowice Górne

II.

Republiki Słowackiej

Prešovský województwo

powiat Prešov

1. Prešov

powiat Snina

1. Snina

2. Belá nad Cirochou

3. Brezovec

4. Čukalovce

5. Dlhé nad Cirochou

6. Dúbrava

7. Hostovice

8. Hrabová Roztoka

9. Jalová

10. Kalná Roztoka

11. Klenová

12. Kolbasov

13. Kolonica

14. Ladomírov

15. Michajlov

16. Nová Sedlica

17. Osadné

18. Parihuzovce

19. Pčoliné

20. Pichne

21. Príslop

22. Runina

23. Ruská Volová

24. Ruský Potok

25. Stakčín

26. Stakčínska Roztoka

27. Strihovce

28. Šmigovec

29. Topol'a

30. Ubl'a

31. Ulič

32. Uličské Krivé

33. Zboj

34. Zemplínske Hámre

powiat Humenné

1. Humenné

2. Adidovce

3. Baškovce

4. Brekov

5. Brestov

6. Čemina

7. Dedačov

8. Gruzovce

9. Hankovce

10. Hažík nad Cirochou

11. Hrabovec nad Laborcom

12. Hrubov

13. Hudcovce

14. Jabloň

15. Jankovce

16. Jasenov

17. Kamenica nad Cirochou

18. Kamienka

19. Karná

20. Košarovce

21. Koškovce

22. Kochanovce

23. Lieskovec

24. Lackovce

25. L'ubiša

26. Lukačovca

27. Maškovce

28. Modrá nad Cirochou

29. Myslina

30. Nechválová Polianka

31. Nižná Jablonka

32. Nižná Sitnica

33. Nižné Ladičkovce

34. Ohradzany

35. Pakostov

36. Papín

37. Porúbka

38. Pritul'any

39. Ptičie

40. Rohožník

41. Rokytov pri Humennom

42. Rovné

43. Ruská Kajňa

44. Ruská Poruba

45. Slovenská Volová

46. Slovenské Krivé

47. Sopkovce

48. Chlmec

49. Topol'ovka

50. Turcovce

51. Udavské

52. Vel'opolie

53. Vít'azovce

54. Vyšná Jablonka

55. Vyšná Sitnica

56. Vyšné Ladičkovce

57. Vyšný Hrušov

58. Závada

59. Závadka

60. Zbudské Dlhé

61. Zubné

62. Valaškovce

powiat Medzilaborce

1. Medzilaborce

2. Brestov nad Laborcom

3. Čabalovce

4. Čabiny

5. Čertižné

6. Habura

7. Kalinov

8. Krásny Brod

9. Ňagov

10. Ol'ka

11. Olšinkov

12. Palota

13. Radvaň nad Laborcom

14. Repejov

15. Rokytovce

16. Roškovce

17. Sukov

18. Svetlice

19. Valentovce

20. Volica

21. Výrava

22. Zbojné

23. Zbudská Belá

powiat Stropkov

1. Stropkov

2. Baňa

3. Breznica

4. Breznička

5. Brusnica

6. Bukovce

7. Bystrá

8. Bžany

9. Dublín

10. Gribov

11. Havaj

12. Jakušovce

13. Kolbovce

14. Korunková

15. Kožuchovce

16. Krisl'ovce

17. Kručov

18. Krušinec

19. Lomné

20. Makovce

22. Malá Pol'ana

22. Miková

23. Miňovce

24. Mrázovce

25. Nižná Olšava

26. Ol'šavka

27. Potoky

28. Sol'ník

29. Potôčky

30. Staškovce

31. Šandal

32. Tisinec

33. Tokajík

34. Chotča

35. Turany nad Ondavou

36. Varechovce

37. Vel'krop

38. Vislava

39. Vladiča

40. Vojtovce

41. Vyškovce

42. Vyšná Olšava

43. Vyšný Hrabovec

powiat Svidník

1. Svidník

2. Giraltovce

3. Belejovce

4. Beňadikovce

5. Bodružal

6. Cernina

7. Cigla

8. Dlhoňa

9. Dobroslava

10. Dubová

11. Dukovce

12. Fijaš

13. Havranec

14. Hrabovčík

15. Hunkovce

16. Jurková Vol'a

17. Kalnište

18. Kapišová

19. Kečkovce

20. Kobylnice

21. Korejovce

22. Kračunovce

23. Krajná Bystrá

24. Krajná Pol'ana

25. Krajná Porúbka

26. Krajné Čierno

27. Kružlová

28. Kuková

29. Kurimka

30. Ladomirová

31. Lúčka

32. Lužany pri Topli

33. Matovce

34. Medvedie

35. Mestisko

36. Mičakovce

37. Mirol'a

38. Mlynárovce

39. Nižná Jedl'ová

40. Nižná Pisaná

41. Nižný Komárnik

42. Nižný Mirošov

43. Nižný Orlík

44. Nová Polianka

45. Okrúhle

46. Príkra

47. Pstriná

48. Radoma

49. Rakovčík

50. Rovné

51. Roztoky

52. Soboš

53. Stročín

54. Svidnička

55. Šarbov

56. Šarišský Štiavnik

57. Šemetkovce

58. Štefurov

59. Vagrinec

60. Valkovce

61. Vápeník

62. Vyšná Jedl'ová

63. Vyšná Pisaná

64. Výšný Komárnik

65. Vyšny Mirošov

66. Vyšný Orlík

67. Železnik

68. Želmanovce

powiat Bardejov

1. Bardejov

2. Abrahamovce

3. Andrejová

4. Bartošovce

5. Beloveža

6. Becherov

7. Bogliarka

8. Brezov

9. Brezovka

10. Buclovany

11. Cígel'ka

12. Dubinné

13. Frička

14. Fričkovce

15. Gaboltov

16. Gerlachov

17. Hankovce

18. Harhaj

19. Hažlín

20. Hertník

21. Hervartov

22. Hrabovec

23. Hrabské

24. Hutka

25. Janovce

26. Jedlinka

27. Kl'ušov

28. Kobyly

29. Komárov

30. Koprivnica

31. Kochanovce

32. Kožany

33. Krivé

34. Kríže

35. Kružlov

36. Kučín

37. Kurima

38. Kurov

39. Lascov

40. Lenartov

41. Lipová

42. Livov

43. Livovská Huta

44. Lopuchov

45. Lukavica

46. Lukov

47. Malcov

48. Marhaň

49. Mikulášová

50. Mokroluh

51. Nemcovce

52. Nižná Polianka

53. Nižna Vol'a

54. NižnýTvarožec

55. Olšavce

56. Ondavka

57. Ortut'ová

58. Osikov

59. Petrová

60. Poliakovce

61. Porúbka

62. Raslavice

63. Regetovka

64. Rešov

65. Richvald

66. Rokytov

67. Smilno

68. Snakov

69. Stebnická Huta

70. Stebník

71. Stul'any

72. Sveržov

73. Šarišské Čierne

74. Šašová

75. Šiba

76. Tarnov

77. Chmel'ová

78. Tročany

79. Vaniškovce

80. Varadka

81. Vyšná Polianka

82. Vyšná Vol'a

83. Vyšný Kručov

84. VyšnýTvarožec

85. Zborov

86. Zlaté

powiat Sabinov

1. Bajerovce

2. Hanigovce

3. Kamenica

4. Krásna Lúka

5. Krivany

6. Lipany

7. Lúčka

8. L'utina

9. Milpoš

10. Olejníkov

11. Ol'šov

12. Poloma

13. Šarišské Dravce

14. Torysa

powiat Stará L'ubovňa

1. Stará L'ubovňa

2. Čirč

3. Ďurková

4. Forbasy

5. Hajtovka

6. Haligovce

7. Hniezdne

8. Hraníčné

9. Hromoš

10. Chmel'nica

11. Jakubany

12. Jarabina

13. Kamienka

14. Kolačkov

15. Kremná

16. Kyjov

17. Lacková

18. Legnava

19. Lesnica

20. Litmanová

21. Lomnička

22. L'ubotín

23. Malý Lipnik

24. Matysová

25. Mníšek nad Popradom

26. Nižné Ružbachy

27. Nová L'ubovňa

28. Obručné

29. Orlov

30. Plaveč

31. Plavnica

32. Podolínec

33. Pusté Pole

34. Ruská Vol'a nad Popradom

35. Starina

36. Stráňany

37. Sulín

38. Šambron

39. Šarišské Jastrabie

40. Údol

41. Vel'ká Lesná

42. Vel'ký Lipnik

43. Vislanka

44. Vyšné Ružbachy

powiat Kežmarok

1. Kežmarok

2. Abrahámovce

3. Bušovce

4. Červený Kláštor

5. Havka

6. Holumnica

7. Hradisko

8. Huncovce

9. Ihl'any

10. Jezersko

11. Jurské

12. Krížová Ves

13. Lendak

14. Lechnica

15. L'ubica

16. Majere

17. Malá Franková

18. Malý Slávkov

19. Matiašovce

20. Mlynčeky

21. Osturňa

22. Podhorany

23. Rakúsy

24. Rel'ov

25. Slovenská Ves

26. Spišská Belá

27. Spišská Stará Ves

28. Spišské Hanušovce

29. Stará Lesná

30. Stráne pod Tatrami

31. Toporec

32. Tvarožná

33. Vel'ká Franková

34. Vel'ká Lomnica

35. Vlková

36. Vlkovce

37. Vojňany

38. Vrbov

39. Výborná

40. Žakovce

41. Zálesie

powiat Poprad

1. Poprad

2. Batizovce

3. Gánovce

4. Gerlachov

5. Hôrka

6. Hozelec

7. Hranovnica

8. Jánovce

9. Kravany

10. Liptovská Teplička

11. Lučivná

12. Mengusovce

13. Mlynica

14. Nová Lesná

15. Spišská Teplica

16. Spišské Bystré

17. Spišský Štiavnik

18. Štôla

19. Štrba

20. Šúňava

21. Švábovce

22. Svit

23. Tatranská Javorina

24. Vel'ký Slavkov

25. Vernár

26. Vikarovce

27. Vydrník

28. Vysoké Tatry

29. Ždiar

Žilinský województwo

powiat Žilina

1. Žilina

2. Belá

3. Lutiše

4. Lysica

5. Terchová

powiat Liptovský Mikuláš

1. Liptovský Mikuláš

2. Beňadiková

3. Bobrovček

4. Bobrovec

5. Bobrovník

6. Bukovina

7. Demänovská Dolina

8. Dúbrava

9. Galovany

10. Gótovany

11. Huty

12. Hybe

13. Ižipovce

14. Jakubovany

15. Jalovec

16. Jamník

17. Konská

18. Král'ova Lehota

19. Kvačany

20. Lazisko

21. Liptovská Anna

22. Liptovská Kokava

23. Liptovská Porúbka

24. Liptovská Sielnica

25. Liptovské Beharovce

26. Liptovské Kl'ačany

27. Liptovské Matiašovce

28. Liptovský Hrádok

29. Liptovský Ján

30. Liptovský Ondrej

31. Liptovský Peter

32. Liptovský Trnovec

33. L'ubel'a

34. Malatiny

35. Malé Borové

36. Malužiná

37. Nižná Boca

38. Partizánska L'upča

39. Pavčina Lehota

40. Pavlova Ves

41. Podtureň

42. Pribylina

43. Prosiek

44. Smrečany

45. Svätý Kríž

46. Trstené

47. Uhorská Ves

48. Vavrišovo

49. Važec

50. Velké Borové

51. Veterná Poruba

52. Vlachy

53. Východná

54. Vyšná Boca

55. Závažná Poruba

56. Žiar

powiat Tvrdošín

1. Tvrdošín

2. Brezovica

3. Čimhová

4. Habovka

5. Hladovka

6. Liesek

7. Nižná

8. Oravský Biely Potok

9. Podbiel

10. Suchá Hora

11. Štefanov nad Oravou

12. Trstená

13. Vitanová

14. Zábiedovo

15. Zuberec

powiat Námestovo

1. Námestovo

2. Babín

3. Beňadovo

4. Bobrov

5. Breza

6. Hruštín

7. Klin

8. Krušetnica

9. Lokca

10. Lomná

11. Mútne

12. Novot'

13. Oravská Jasenica

14. Oravská Lesná

15. Oravská Polhora

16. Oravské Veselé

17. Rabča

18. Rabčice

19. Sihelné

20. Ťapešovo

21. Vasil'ov

22. Vavrečka

23. Zákamenné

24. Zubrohlava

powiat Dolný Kubín

1. Dolný Kubín

2. Oravský Podzámok

3. Veličná

4. Zázrivá

powiat Kysucké Nové Mesto

1. Kysucké Nové Mesto

2. Dolný Vadičov

3. Horný Vadičov

4. Kysucký Lieskovec

5. Lodno

6. Ochodnica

7. Povina

powiat Čadca

1. Čadca

2. Čierne

3. Dlhá nad Kysucou

4. Dunajov

5. Klokočov

6. Klubina

7. Korňa

8. Krásno nad Kysucou

9. Makov

10. Nová Bystrica

11. Olešná

12. Oščadnica

13. Podvysoká

14. Radôstka

15. Raková

16. Skalité

17. Stará Bystrica

18. Staškov

19. Svrčinovec

20. Turzovka

21. Vysoká nad Kysucou

22. Zákopčie

23. Zborov nad Bystricou

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH PRZEZNACZONYCH WYŁĄCZNIE DLA MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

1. Radoszyce - Palota

2. Ożenna - Nižna Polianka

3. Muszynka - Kurov

4. Leluchów - Čirč

5. Milik - Legnava

6. Wierchomla Wielka - Kače

7. Piwowarówka - Pil'hov

8. Sromowce Wyżne - Červený Klaštor

9. Kacwin - Vel'ka Frankova

10. Jurgów - Podspady

11. Winiarczykówna - Bobrov

12. Ujsoły - Novot'

13. Przegibek - Vychylovka

14. Rycerka - Nova Bystrica

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 7 maja 1997 r.

1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 ust. 1 umowy z dnia 24 stycznia 2000 r. (Dz.U.02.22.215) zmieniającej nin. umowę z dniem 18 października 2001 r.
2 Art. 11a dodany przez art. 1 ust. 2 umowy z dnia 24 stycznia 2000 r. (Dz.U.02.22.215) zmieniającej nin. umowę z dniem 18 października 2001 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez umowę z dnia 28 marca 2005 r. (Dz.U.06.3.20) zmieniającą nin. umowę z dniem 28 marca 2005 r.