Art. 9. - [Odpowiedzialność karna za powierzanie wykonywania pracy wielu cudzoziemcom nielegalnie przebywającym w RP lub małoletnim cudzoziemcom] - Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1745 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  9.  [Odpowiedzialność karna za powierzanie wykonywania pracy wielu cudzoziemcom nielegalnie przebywającym w RP lub małoletnim cudzoziemcom]
1. 
Kto powierza, w tym samym czasie, wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. 
Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Karze określonej w ust. 1 podlega, kto w związku prowadzoną działalnością gospodarczą uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.