Art. 11. - [Odpowiedzialność karna za uporczywe powierzanie cudzoziemcowi nielegalnie przebywającym w RP wykonywania pracy niezwiązanej z prowadzoną przez powierzającego działalnością gospodarczą] - Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1745 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  11.  [Odpowiedzialność karna za uporczywe powierzanie cudzoziemcowi nielegalnie przebywającym w RP wykonywania pracy niezwiązanej z prowadzoną przez powierzającego działalnością gospodarczą]
1. 
Kto uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy działalnością gospodarczą, podlega karze grzywny do 10.000 zł.
2. 
Podżeganie i pomocnictwo do czynu, o którym mowa w ust. 1, są karalne.