Skrócenie terminu wyznaczonego do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.131.1068

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 grudnia 1923 r.
w przedmiocie skrócenia terminu wyznaczonego do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
Ustalony w paragrafie 33 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 11 poz. 64) w brzmieniu, nadanem mu rozporządzeniem z dn. 3 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 100 poz. 789) sześciodniowy termin do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych skraca ślą do trzech dni.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie czwartego dnia po ogłoszeniu.