Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.39.288

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o skróceniu terminu do załadowania i wyładowania przesyłek oraz podwyższeniu postojowego na linjach b. austrjackich kolei państwowych. *

Na podstawie § 63, ust. 12 i § 80, ust. 8 regulaminu ruchu, wydanego rozporządzeniem b. austrjackiego Ministerstwa Kolei Żelaznych (Dzien. Ustaw Państwa Austr.-Węg. № 172), zarządzam co następuje:
Z powodu dotkliwego braku wagonów termin do załadowania i wyładowania przesyłek, których załadowanie jest obowiązkiem nadawcy, względnie których wyładowanie jest obowiązkiem odbiorcy, skraca się na wszystkich linjach b. austrjackich kolei państwowych do sześciu godzin dziennych przy równoczesnem podwyższeniu postojowego (t. j. należności za przetrzymanie wagonu poza wyż wymieniony termin) o 50%.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 22 kwietnia 1919 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 1919 r.

* Z dniem 14 lipca 1919 r. postojowe za przetrzymanie wagonu ponad 6 godzin dziennych, przeznaczonych dla wyładowania i załadowania przesyłek, należy uważać za podwyższone w ten sposób, że po upływie powyżej wymienionego terminu liczy się za pierwsze 24 godzin postojowe podwyższone o 50%, zaś za dalsze przekroczenie w myśl rozporządzenia b. austrjackiego Ministerstwa Kolei Żelaznych z 29 grudnia 1917 r. № 57180 (Dziennik Rozporządzeń dla kolei żelaznych i żeglugi № 151 z 29 grudnia 1917 r.) taryfową należność podwyższoną o 100%, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 lipca 1919 r. o podwyższeniu postojowego na linjach galicyjskich b. austrjackich kolei państwowych (Dz.U.19.56.344).