Składanie wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.727

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej

Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
działania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej;
2)
szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w pkt 1, wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej umieszczony na stronie internetowej;
3)
szczegółowe warunki i tryb składania wniosków, o których mowa w pkt 2, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, w tym format pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej.
Za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, zwanego dalej "formularzem elektronicznym", mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
1)
"Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne";
2)
"Rolnictwo ekologiczne";
3)
"Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" - w zakresie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej;
4)
"Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami".
Formularz elektroniczny wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej jest umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją".
Formularz elektroniczny wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, umożliwia złożenie tego wniosku wraz z załącznikami oraz zaznaczenie w postaci elektronicznej materiału graficznego (geograficznego), o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013":
1)
granic działek rolnych w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, zwanych dalej "działkami rolnymi", w tym tych, na których są realizowane poszczególne pakiety lub warianty objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym, oraz określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej lub planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa odpowiednio w:
a)
§ 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415), zwanego dalej "rozporządzeniem rolno-środowiskowo-klimatycznym", lub
b)
§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 370), zwanego dalej "rozporządzeniem ekologicznym";
2)
granic zalesionego gruntu;
3)
oznaczenia działek rolnych;
4)
części działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku - w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego;
5)
miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. - w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego;
6)
granic działek rolnych położonych na gruntach ornych, na których jest w danym roku realizowana praktyka dodatkowa określona w części I ust. 4 pkt 2 lub 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego;
7)
obiektów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352), znajdujących się na użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika - w przypadku gdy rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
1.
Zakres i graficzna struktura formularza elektronicznego wniosku o przyznanie pomocy technicznej odpowiada formularzowi tego wniosku w wersji papierowej.
2.
Formularz elektroniczny wniosku o przyznanie pomocy technicznej umożliwia złożenie tego wniosku wraz z załącznikami.
3.
Jeżeli wnioskodawcą jest Agencja, wniosek o przyznanie pomocy technicznej jest składany za pomocą formularza elektronicznego, o którym mowa w ust. 1, i po jego wypełnieniu jest przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
1.
Zakres i graficzna struktura formularza elektronicznego wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej odpowiadają formularzowi tego wniosku w wersji papierowej.
2.
Formularz elektroniczny wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej umożliwia złożenie tego wniosku wraz z załącznikami.
1.
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, mogą zostać złożone za pomocą formularza elektronicznego po nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
2.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.
3.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o krajowym systemie", jeżeli został nadany;
3)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;
4)
numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) w przypadku osoby fizycznej, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
5)
adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca go posiada;
6)
wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji;
7)
adres korespondencyjny - w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt 2;
8)
podpis wnioskodawcy.
4.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
1.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji kierownik biura powiatowego Agencji nadaje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.
2.
Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji składa się co najmniej z 8 znaków i jest nadawany bezterminowo.
3.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji:
1)
wnioskodawca odbiera bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 7 ust. 2, albo
2)
Agencja przesyła:
a)
przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres:
wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o krajowym systemie, albo
o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 7, albo
b)
w postaci elektronicznej na adres, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 5, przy zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.
4.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji mogą być używane przez wnioskodawcę, któremu zostały nadane, lub przez pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony.
5.
Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przy wykorzystaniu tego systemu.
6.
Jeżeli wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera braki formalne lub login i kod dostępu do tego systemu zostały już wnioskodawcy uprzednio nadane, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 7 ust. 2, nie nadaje loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, o czym informuje wnioskodawcę.
7.
W przypadku utraty loginu lub kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji wnioskodawca informuje niezwłocznie o tym fakcie kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 7 ust. 2.
8.
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 7, Agencja blokuje dostęp do jej systemu teleinformatycznego.
1.
Uwierzytelnienie wnioskodawcy następuje przez zalogowanie do systemu teleinformatycznego Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu.
2.
W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, Agencja blokuje dostęp do tego systemu.
3.
Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji, w przypadku jego zablokowania, o którym mowa w ust. 2 i § 8 ust. 8, można uzyskać po zalogowaniu się przez wnioskodawcę przy użyciu loginu i kodu dostępu do tego systemu, uzyskanych po ponownym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 2, albo po dokonaniu osobistego zgłoszenia w biurze powiatowym Agencji, o którym mowa w § 7 ust. 2.
1.
Załączniki dołączane do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, składanego za pomocą formularza elektronicznego, składa się w postaci elektronicznej:
1)
w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej, składa się:
a)
kopie tych dokumentów w postaci pliku w formacie JPEG, PDF, TIF (TIFF), DOC lub DOCX lub
b)
te dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym;
2)
w przypadku pozostałych dokumentów składa się te dokumenty, utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.
2.
Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, które nie zostały dołączone do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, złożonego za pomocą formularza elektronicznego, mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.
1.
Po zatwierdzeniu przez wnioskodawcę danych w formularzu elektronicznym wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku.
2.
Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, za pomocą formularza elektronicznego uważa się datę zatwierdzenia danych zawartych w tym formularzu.
1.
Wnioski o przyznanie pomocy technicznej oraz wnioski o płatność w ramach pomocy technicznej mogą zostać złożone za pomocą formularza elektronicznego po nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
2.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji składa się do Prezesa Agencji, za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo bezpośrednio w Centrali Agencji.
3.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera dane, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1-3 i 5-8.
4.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
1.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Prezes Agencji nadaje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.
2.
Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji składa się co najmniej z 8 znaków i jest nadawany bezterminowo.
3.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji:
1)
wnioskodawca odbiera bezpośrednio od Prezesa Agencji albo
2)
Agencja przesyła:
a)
przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres:
wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o krajowym systemie, albo
o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 7, albo
b)
w postaci elektronicznej na adres, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 5, przy zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.
4.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji mogą być używane przez wnioskodawcę, któremu zostały nadane, lub przez pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony.
5.
Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przy wykorzystaniu tego systemu.
6.
Jeżeli wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera braki formalne lub login i kod dostępu do tego systemu zostały już wnioskodawcy uprzednio nadane, Prezes Agencji nie nadaje loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, o czym informuje wnioskodawcę.
7.
W przypadku utraty loginu lub kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji wnioskodawca informuje niezwłocznie o tym fakcie Prezesa Agencji.
8.
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 7, Agencja blokuje dostęp do jej systemu teleinformatycznego.
1.
Uwierzytelnienie wnioskodawcy następuje przez zalogowanie do systemu teleinformatycznego Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu.
2.
W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, Agencja blokuje dostęp do tego systemu.
3.
Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji, w przypadku jego zablokowania, o którym mowa w ust. 2 i § 13 ust. 8, można uzyskać po zalogowaniu się przez wnioskodawcę przy użyciu loginu i kodu dostępu do tego systemu, uzyskanych po ponownym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 2, albo po dokonaniu osobistego zgłoszenia do Prezesa Agencji.
1.
Załączniki dołączane do wniosku o przyznanie pomocy technicznej lub wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej, składanych za pomocą formularza elektronicznego, składa się w postaci elektronicznej:
1)
w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej, składa się:
a)
kopie tych dokumentów w postaci pliku w formacie JPEG, PDF, TIF (TIFF), DOC lub DOCX lub
b)
te dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym;
2)
w przypadku pozostałych dokumentów składa się te dokumenty, utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.
2.
Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, które nie zostały dołączone do wniosku o przyznanie pomocy technicznej lub wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej, złożonych za pomocą formularza elektronicznego, mogą zostać złożone do Centrali Agencji za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo bezpośrednio w Centrali Agencji.
1.
Po zatwierdzeniu przez wnioskodawcę danych w formularzu elektronicznym wniosku o przyznanie pomocy technicznej lub wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej, wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku.
2.
Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej lub wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej za pomocą formularza elektronicznego uważa się datę zatwierdzenia danych zawartych w tym formularzu.
Wnioskodawca, któremu przyznano login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613), art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349), art. 22 ust. 6 ustawy z dnia

2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn. zm.), art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.) lub art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308 i 653), może złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, za pomocą formularza elektronicznego przy użyciu tego loginu i kodu dostępu.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w § 2, złożone za pomocą formularza elektronicznego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2015 r., uważa się za złożone w terminie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 i § 6 oraz § 12-16, które wchodzą w życie z dniem 16 listopada 2015 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).