Skład i sposób działania komisji orzekającej oraz tryb orzekania o stanie zdrowia farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1922

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559) zarządza się, co następuje:
1. 
W skład komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty, zwanej dalej "komisją", wchodzi trzech lekarzy specjalistów wykonujących zawód lekarza co najmniej od 5 lat oraz posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.
2. 
Okręgowa rada aptekarska wyznacza jednego członka komisji na przewodniczącego.
3. 
Jeżeli postępowanie dotyczy farmaceuty pełniącego zawodową lub okresową służbę wojskową, w skład komisji wchodzi dwóch lekarzy wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej.
4. 
Członkiem komisji nie może być lekarz, który:
1)
został zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w zakresie czynności w wykonywaniu zawodu lekarza;
2)
został ukarany karą upomnienia lub nagany orzeczoną przez sąd lekarski;
3)
jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia farmaceuty, którego dotyczy postępowanie;
4)
pozostaje z farmaceutą, którego dotyczy postępowanie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5)
pozostaje z farmaceutą, którego dotyczy postępowanie, w stosunku nadrzędności lub podrzędności służbowej.
1. 
Okręgowa rada aptekarska niezwłocznie powiadamia farmaceutę listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o powołaniu komisji, z zachowaniem środków bezpieczeństwa dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych osobowych, przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych i przeznaczeniu wiadomości tylko dla adresata, którego dotyczy postępowanie, a także podaje skład osobowy komisji.
2. 
Farmaceuta może złożyć wniosek o wyłączenie członka komisji z przyczyn, o których mowa w § 1 ust. 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
3. 
Członek komisji jest obowiązany wyłączyć się z udziału w pracach komisji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 4.
4. 
Jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w § 1 ust. 4, okręgowa rada aptekarska wyznacza nowego członka komisji.
1. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego obowiązków należy w szczególności:
1)
wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia komisji;
2)
przedstawienie członkom komisji okoliczności sprawy, w której ma być wydane orzeczenie o stanie zdrowia farmaceuty, zwane dalej "orzeczeniem";
3)
wystąpienie do właściwych podmiotów o przekazanie dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia;
4)
zawiadomienie farmaceuty o terminie i miejscu stawienia się przed komisją.
2. 
Przewodniczący komisji zawiadamia farmaceutę oraz właściwą okręgową radę aptekarską o terminie i miejscu posiedzenia komisji co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.
1. 
Komisja wydaje orzeczenie na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej.
2. 
Komisja wydaje orzeczenie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jej powołania.
3. 
W uzasadnionych przypadkach, gdy wydanie orzeczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie jest możliwe z uwagi na niezakończone badanie lekarskie lub niezakończoną obserwację w podmiocie leczniczym, okręgowa rada aptekarska może przedłużyć termin wydania orzeczenia, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od dnia powołania komisji.
4. 
Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie komisji.
1. 
Komisja może skierować farmaceutę na dodatkowe badanie lekarskie lub obserwację w podmiocie leczniczym.
2. 
Przewodniczący komisji uzgadnia termin i miejsce dodatkowego badania lekarskiego lub obserwacji w podmiocie leczniczym z kierownikiem podmiotu leczniczego. Przewodniczący komisji zawiadamia farmaceutę o terminie i miejscu dodatkowego badania lekarskiego lub obserwacji w podmiocie leczniczym co najmniej 14 dni przed datą tego badania lub tej obserwacji.
3. 
Jeżeli farmaceuta nie może się stawić na dodatkowe badanie lekarskie lub obserwację w podmiocie leczniczym, informuje o tym komisję i podaje przyczyny usprawiedliwiające jego niestawienie się. Przewodniczący komisji uzgadnia z farmaceutą i ponownie wyznacza termin dodatkowego badania lekarskiego lub obserwacji w podmiocie leczniczym.
4. 
Jeżeli farmaceuta nie może stawić się na dodatkowe badanie lekarskie lub obserwację w podmiocie leczniczym z powodu choroby, przedstawia zaświadczenie lekarskie, które potwierdza niemożność jego stawienia się na dodatkowe badanie lekarskie lub obserwację w podmiocie leczniczym, w terminie 7 dni od dnia wystawienia tego zaświadczenia.
1. 
Jeżeli farmaceuta odmawia poddania się badaniu lekarskiemu, dodatkowemu badaniu lekarskiemu lub obserwacji w podmiocie leczniczym lub nie stawia się w ponownie wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, przewodniczący bezzwłocznie powiadamia o tym okręgową radę aptekarską.
2. 
Okręgowa rada aptekarska wyznacza kolejny termin badania lekarskiego, dodatkowego badania lekarskiego lub obserwacji w podmiocie leczniczym.
3. 
W przypadku niestawienia się farmaceuty na kolejny termin badania lekarskiego, dodatkowego badania lekarskiego lub obserwacji w podmiocie leczniczym okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności, albo o umorzeniu postępowania, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym miało się odbyć badanie lekarskie lub obserwacja w podmiocie leczniczym.
1. 
Komisja przeprowadza głosowanie nad wydaniem orzeczenia. Orzeczenie komisji zapada większością głosów.
2. 
Członek komisji ma prawo złożyć zdanie odrębne na piśmie wraz z uzasadnieniem.
1. 
Jeżeli postępowanie prowadzone przez komisję wskazuje, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności przez farmaceutę grozi niebezpieczeństwem dla pacjentów, komisja niezwłocznie wydaje orzeczenie o stanie zdro-wia farmaceuty.
2. 
Okręgowa rada aptekarska rozpatruje orzeczenie komisji nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia jego doręczenia.
1. 
Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania, który zawiera:
1)
oznaczenie miejsca i daty posiedzenia komisji;
2)
imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe członków komisji;
3)
imię (imiona) i nazwisko badanego farmaceuty;
4)
opis okoliczności sprawy, które spowodowały konieczność przeprowadzenia postępowania;
5)
informację o zgłoszeniu zdania odrębnego;
6)
podpisy członków komisji.
2. 
Komisja dołącza do protokołu:
1)
orzeczenie wraz z uzasadnieniem;
2)
dokumentację medyczną uzyskaną w związku z badaniem stanu zdrowia farmaceuty;
3)
zdanie odrębne członka komisji złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
3. 
Komisja niezwłocznie przekazuje protokół okręgowej radzie aptekarskiej.
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia przez okręgową radę aptekarską uchwały o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności, albo o umorzeniu postępowania.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz. 232 i 406), które utraciło moc z dniem 16 kwietnia 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559).