Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.101.1090

Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 listopada 2000 r.
w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Na podstawie art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 5, w związku z art. 27 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703 i Nr 70, poz. 816) zarządza się, co następuje:
Skalę podatku dochodowego określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą", ustala się na rok 2001 w wysokości:
Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
37.02419% podstawy obliczenia minus kwota 493 zł 32 gr
37.02474.0486.541 zł 24 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.04817.648 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł
Kwotę przychodu, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy, ustala się na 2001 r. w wysokości 136 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.