Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. - Dz.U.1999.95.1105 - OpenLEX

Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.95.1105

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 listopada 1999 r.
w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Na podstawie art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 5 w związku z art. 27 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933, 934 i Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 689, Nr 72, poz. 801 i Nr 80, poz. 902) zarządza się, co następuje:
Skalę podatku dochodowego określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933, 934 i Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 689, Nr 72, poz. 801 i Nr 80, poz. 902), zwanej dalej "ustawą", ustala się na rok 2000 w wysokości:
Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
32.73619% podstawy obliczenia minus kwota 436 zł 20 gr
32.73665.4725.783 zł 64 gr + 30% nadwyżki ponad 32.736 zł
65.47215.604 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 65.472 zł
Kwotę przychodu, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy, ustala się na 2000 r. w wysokości 120 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.