Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.53.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 września 1957 r.
w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Myszkowie.

Na podstawie art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1. Przenosi się Sąd Powiatowy w Myszkowie w województwie katowickim z tymczasowej siedziby w Zawierciu do stałej siedziby w Myszkowie.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.