Siedziba Sądu Powiatowego w Łapach. - Dz.U.1955.5.30 - OpenLEX

Siedziba Sądu Powiatowego w Łapach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.5.30

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 stycznia 1955 r.
w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Łapach.

Na podstawie art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) zarządza się, co następuje:
Sąd Powiatowy w Łapach przenosi się z tymczasowej siedziby w Białymstoku do stałej siedziby w Łapach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 stycznia 1955 r.