Art. 95. - Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.925 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2024 r.
Art.  95. 

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).