Art. 4. - [Działalność Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci poza działalnością podstawową] - Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2098 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2020 r.
Art.  4.  [Działalność Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci poza działalnością podstawową]

Poza działalnością podstawową, o której mowa w art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2, Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą:

1)
realizować projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone w art. 1 ust. 2 pkt 1;
2)
produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały;
3)
prowadzić działalność:
a)
metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną,
b)
w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności,
c)
w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach;
4)
dokonywać oceny zgodności;
5)
opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
6)
prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki;
7)
prowadzić inną działalność związaną z charakterem Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci.