Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.68.414

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 1-go sierpnia 1919 r.
w przedmiocie sekwestru zbiorników i cystern naftowych.

Art.  1.

Wszystkie znajdujące się na terenach Rzeczypospolitej zbiorniki naftowe wraz z związanemi z niemi instalacjami do rozlewu oraz cysterny wagonowe mogą być zasekwestrowane przez Ministerstwo Przemyślu i Handlu.

Art.  2.

O każdym wypadku sekwestru i o mianowaniu sekwestratora Minister Przemysłu i Handlu poda do publicznej wiadomości w gazecie urzędowej.

Art.  3.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu będzie płacić właścicielom zasekwestrowanych w myśl art. 1-go przedmiotów wynagrodzenie, którego wysokość określona będzie w stosunku do przepuszczonego przez nie towaru.

Art.  4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ustaje moc prawa dekretu z 7 lutego 1919 (Dz. Pr. poz. 169).

Art.  5.

Wykonanie tej ustawy poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Art.  6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.