Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie sekwestru zbiorników i cystern naftowych.

Art.  1.

Wszystkie znajdujące się na terenach byłego Królestwa Polskiego zbiorniki na produkty naftowe wraz ze związanemi z niemi instalacjami do rozlewu oraz cysterny wagonowe mogą być zasekwestrowane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Art.  2.

O każdym wypadku sekwestru i o mianowaniu sekwestratora Minister Przemysłu i Handlu poda do publicznej wiadomości w gazecie urzędowej.

Art.  3.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu będzie płacić właścicielom zasekwestrowanych w myśl art. 1 przedmiotów wynagrodzenie, którego wysokość określona będzie w stosunku do ilości przepuszczonego przez nie towaru.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.