§ 2. - Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2345

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2019 r.
§  2. 
Kwalifikacje, do których odnosi się Sektorowa Rama Kwalifikacji, o której mowa w § 1, przygotowują do wykonywania działalności usługowej, w tym zarządczej, koordynacyjnej, specjalistycznej, doradczej oraz pomocniczej w sektorze usługi rozwojowe, która ma na celu rozwój jednostek, grup lub organizacji, w szczególności poprzez nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Działalność ta jest wykonywana w szczególności w ramach zawodów i specjalności wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818).