Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2345

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe

Na podstawie art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) zarządza się, co następuje:
Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włącza się Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe.
Kwalifikacje, do których odnosi się Sektorowa Rama Kwalifikacji, o której mowa w § 1, przygotowują do wykonywania działalności usługowej, w tym zarządczej, koordynacyjnej, specjalistycznej, doradczej oraz pomocniczej w sektorze usługi rozwojowe, która ma na celu rozwój jednostek, grup lub organizacji, w szczególności poprzez nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Działalność ta jest wykonywana w szczególności w ramach zawodów i specjalności wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818).
Charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych są określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
POZIOM 4POZIOM 5POZIOM 6POZIOM 7POZIOM 8
Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

WIEDZA (W)P4SUR_W1--------------------------P5SUR_W1identyfikuje aspekty gospodarcze i społeczne ważne dla rozwoju jednostek i grupP6SUR_W1wyjaśnia i interpretuje mechanizmy zjawisk gospodarczych i społecznych, ważnych dla rozwoju jednostek, grup i organizacjiP7SUR_Wl--------------------------P8SUR_W1---------------------
P4SUR_W2--------------------------P5SUR_W2zna i rozumie najczęściej spotykane w praktyce systemy organizacji i zarządzania, w tym najczęściej spotykane modele kultury organizacyjnejP6SUR_W2wyjaśnia

najważniejsze teorie organizacji i zarządzania, w tym modele kultury organizacyjnej

P7SUR_W2wyjaśnia i interpretuje zaawansowane teorie organizacji i zarządzania oraz ich zastosowaniaP8SUR_W2integruje pochodzące z wielu dziedzin nauki teorie w zakresie funkcjonowania jednostek, grup i organizacji
P4SUR_W3zna i rozumie praktyczne aspekty rozwoju oraz najważniejsze czynniki wpływające na ten procesP5SUR_W3zna i rozumie zasady i praktyki dotyczące rozwoju,

z uwzględnieniem kontekstu zawodowego i organizacyjnego oraz różnic pomiędzy rozwojem indywidualnym i grupowym

P6SUR_W3wyjaśnia teorie i praktyki dotyczące rozwoju,

z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego oraz różnic pomiędzy rozwojem indywidualnym, grupowym i organizacyjnym

P7SUR_W3interpretuje i objaśnia złożone teorie i praktyki dotyczące rozwojuP8SUR_W3syntetyzuje wywodzące się z różnych obszarów nauki najnowsze teorie i praktyki

dotyczące rozwoju

P4SUR_W4--------------------------P5SUR_W4zna i rozumie podstawowe metody diagnozowania i analizowania potrzeb rozwojowych jednostek i grup oraz przekładania ich na cele rozwojuP6SUR_W4zna i rozumie właściwości, zastosowanie oraz kryteria doboru metod rozpoznawania i analizowania potrzeb rozwojowych jednostek, grup i organizacji oraz przekładania ich na cele rozwojuP7SUR_W4wyjaśnia i interpretuje teorie w zakresie rozpoznawania i analizowania potrzeb rozwojowych oraz przekładania ich na cele rozwoju uwzględniające potrzeby interesariuszyP8SUR_W4---------------------
P4SUR_W5zna i rozumie najczęściej stosowane formy, metody, technologie, techniki i narzędzia wspierania rozwojuP5SUR_W5zna i rozumie formy, metody, technologie, techniki i narzędzia wspierania rozwoju jednostek i grup oraz ich zróżnicowane zastosowania w zależności od rodzaju usługiP6SUR_W5wyjaśnia złożone podejścia, praktyki i technologie stosowane do wspierania rozwoju jednostek, grup oraz organizacjiP7SUR_W5wyjaśnia i interpretuje wywodzące się z różnych obszarów nauki i praktyki złożone podejścia, praktyki i technologie stosowane do wspierania rozwoju jednostek, grup oraz organizacjiP8SUR_W5syntetyzuje wywodzące się z różnych obszarów nauki i praktyki innowacyjne podejścia, praktyki oraz technologie stosowane do wspierania rozwoju i wdrażania rezultatów usługi
P4SUR_W6--------------------------P5SUR_W6zna i rozumie zasady opracowywania i stosowania różnych typów środków, pomocy i materiałów wspierających rozwójP6SUR_W6zna i rozumie praktyczne aspekty opracowywania oraz stosowania różnych typów złożonych środków, pomocy i materiałów wspierających rozwójP7SUR_W6wyjaśnia i interpretuje teoretyczne aspekty tworzenia oraz stosowania różnych typów złożonych środków, pomocy i materiałów wspierających rozwójP8SUR_W6---------------------
P4SUR_W7zna i rozumie podstawy organizowania i administrowania usługąP5SUR_W7zna i rozumie praktyki zarządzania usługą, w tym w zakresie zapewniania jakościP6SUR_W7wyjaśnia zasady i zaawansowane metody zarządzania usługą, w tym w zakresie zarządzania jakością i ryzykiem w zmiennym środowiskuP7SUR_W7identyfikuje i analizuje postęp wiedzy i innowacyjne podejścia w zakresie zarządzania w powiązaniu z usługami rozwojowymi, w tym dotyczące zarządzania jakością i ryzykiem w zmiennym i niedającym się przewidzieć środowiskuP8SUR_W7---------------------
P4SUR_W8--------------------------P5SUR_W8zna i rozumie zasady i najczęściej stosowane metody zapewnienia wdrożenia rezultatów usługi w środowisku klientaP6SUR_W8wyjaśnia zasady i złożone metody zapewnienia efektywnego wdrożenia rezultatów usługi w środowisku klientaP7SUR_W8wyjaśnia i interpretuje wywodzące się z różnych obszarów nauki praktyki w zakresie wdrożeń rezultatów usługi w środowisku klientaP8SUR_W8---------------------
P4SUR_W9--------------------------P5SUR_W9zna i rozumie metody i techniki walidacji efektów uczenia się oraz metody kwalifikowaniaP6SUR_W9wyjaśnia złożone metody i techniki walidacji efektów uczenia sięP7SUR_W9wyjaśnia i interpretuje na gruncie teorii i praktyki innowacyjne podejścia w zakresie przeprowadzania walidacji efektów uczenia sięP8SUR_W9---------------------
P4SUR_W10zna i rozumie podstawy walidacji i raportowania rezultatów usługiP5SUR_W10zna i rozumie metody i techniki ewaluacji usługi, w tym ewaluacji rezultatów osiąganych przez klienta, ewaluacji procesów rozwoju jednostek oraz grup, a także zasady raportowania rezultatów i formułowania rekomendacji rozwojowychP6SUR_W10identyfikuje złożone metody i techniki ewaluacji usługi, w tym ewaluacji rezultatów osiąganych przez klienta, ewaluacji procesów rozwoju jednostek, grup i organizacjiP7SUR_W10wyjaśnia i interpretuje wywodzące się z różnych obszarów nauki i praktyki innowacyjne podejścia w zakresie metodologii ewaluacji usługi i wykorzystania jej rezultatówP8SUR_W10---------------------
Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

UMIEJĘTNOŚCI (U)P4SUR_U1dostosowuje swoje działania do typowego środowiska, w którym realizowana jest usługaP5SUR_U1rozpoznaje i uwzględnia specyfikę i preferencje uczenia się oraz komunikacji jednostek i grup, z którymi lub dla których pracujeP6SUR_U1rozpoznaje

i uwzględnia specyfikę i preferencje uczenia się organizacji, z którymi lub dla których pracuje

P7SUR_U1--------------------------P8SUR_U1---------------------
P4SUR_U2współpracuje z osobami zaangażowanymi w wykonanie usługi na różnych jej etapachP5SUR_U2tworzy i utrzymuje relacje z klientami służące zrozumieniu, akceptacji i realizacji celów rozwoju, wzajemnych zobowiązań oraz budowie zaangażowania w poszczególne etapy usługiP6SUR_U2zarządza relacjami z interesariuszami usługi i pomiędzy nimi, służącymi poznaniu, zrozumieniu i uzgodnieniu potrzeb i celów rozwoju, wzajemnych zobowiązań oraz budowie zaangażowania w poszczególne etapy usługiP7SUR_U2--------------------------P8SUR_U2---------------------
P4SUR_U3--------------------------P5SUR_U3za pomocą odpowiednio dobranego zestawu narzędzi oraz metod przeprowadza ocenę sytuacji jednostki lub grupy w celu identyfikacji potrzeb rozwojowychP6SUR_U3za pomocą dopasowanych i zaawansowanych narzędzi oraz metod przeprowadza ocenę sytuacji jednostki, grupy lub organizacji w celu identyfikacji potrzeb rozwojowychP7SUR_U3za pomocą indywidualnie opracowanych narzędzi i metod identyfikuje i ocenia potrzeby rozwojoweP8SUR_U3---------------------
P4SUR_U4--------------------------P5SUR_U4definiuje i uzgadnia z klientami usługi cele i zakres działań lub wsparcia, spodziewanych rezultatów i priorytetów oraz odpowiedzialności w ramach usługiP6SUR_U4definiuje i uzgadnia z interesariuszami usługi cele zmian na poziomie organizacji w powiązaniu z poszczególnymi celami działań lub wsparciaP7SUR_U4--------------------------P8SUR_U4---------------------
P4SUR_U5--------------------------P5SUR_U5projektuje usługę, dobierając adekwatne do diagnozy i uzgodnień formy, metody, technologie, techniki i narzędzia wsparciaP6SUR_U5projektuje usługę adekwatnie do potrzeb,

z zastosowaniem zaawansowanych form, metod, technologii, technik i narzędzi wsparcia oraz stosownie do okoliczności modyfikuje ją

P7SUR_U5opracowuje strategię rozwoju jednostek, grup i organizacji, stosując adekwatne do diagnozy i uzgodnień zaawansowane podejścia do wspierania rozwojuP8SUR_U5---------------------
P4SUR_U6zgodnie z wytycznymi przygotowuje dla osób uczących się środki, pomoce i materiały wspierające osiągnięcie celów rozwojuP5SUR_U6przygotowuje dla osób uczących się standardowe środki, pomoce i materiały wspierające osiągnięcie celów rozwoju, dobierając ich treści, formę oraz technologięP6SUR_U6opracowuje dla osób uczących się złożone środki, pomoce i materiały wspierające osiągnięcie celów rozwoju, dobierając ich treści, formę oraz nowe technologieP7SUR_U6dostosowuje założenia metodyczne i adaptuje nowe technologie pod kątem opracowywania dla osób uczących się środków, pomocy i materiałów wspierających osiągnięcie celów rozwojuP8SUR_U6---------------------
P4SUR_U7uzgadnia z klientem warunki przygotowania osób uczących się do realizacji usługiP5SUR_U7przygotowuje osoby uczące się

i wykonawców usługi do świadomego i zgodnego z celami uczestnictwa w usłudze

P6SUR_U7zarządza przygotowaniem interesariuszy usługi do świadomego i zgodnego z celami i rolami uczestnictwa w usłudzeP7SUR_U7--------------------------P8SUR_U7---------------------
P4SUR_U8organizuje i realizuje zadania wspierające, uwzględniając cele i wymagania jakościowe usługiP5SUR_U8organizuje i administruje realizacją uzgodnionej usługi, w tym kieruje małym zespołem wykonawczym, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, jakościowe oraz ryzykoP6SUR_U8zarządza realizacją usługi, w tym kieruje zespołem wykonawczym, uwzględniając pełny zakres uwarunkowań osiągnięcia zamierzonych rezultatówP7SUR_U8zarządza nowatorskimi lub zaawansowanymi, złożonymi lub długofalowymi projektami rozwojowymiP8SUR_U8---------------------
P4SUR_U9realizuje

wystandaryzowane i podstawowe działania wspierające rozwój jednostki, stosując typowe formy, metody, technologie, techniki i narzędzia

P5SUR_U9realizuje zaplanowane działania wspierające rozwój jednostek i grup, stosując typowe formy, metody, technologie, techniki i narzędziaP6SUR_U9realizuje działania wspierające rozwój jednostek, grup i organizacji, stosując i modyfikując różnorodne oraz zaawansowane formy, metody, nowe technologie, techniki i narzędziaP7SUR_U9adaptuje i opracowuje nowe formy, metody, techniki i narzędzia wspierania rozwoju jednostek, grup i organizacjiP8SUR_U9tworzy

nowatorskie

formy, metody,

techniki

i narzędzia

wspierania

rozwoju

jednostek, grup i organizacji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii

P4SUR_U10pod nadzorem i adekwatnie do przyjętych celów tworzy niezbędne warunki

sprzyjające rozwojowi jednostek i grup

P5SUR_U10odwołując się do zasobów klientów, tworzy warunki służące rozwojowiP6SUR_U10wraz

z interesariuszami kreuje środowisko sprzyjające rozwojowi, odwołując się do ich zasobów i uwzględniając kontekst otoczenia

P7SUR_U10wdraża nowatorskie podejścia, metody i narzędzia tworzenia środowiska

sprzyjającego rozwojowi jednostek, grup i organizacji

P8SUR_U10---------------------
P4SUR_U11--------------------------P5SUR_U11rozpoznaje i uwzględnia procesy zachodzące pomiędzy wykonawcami usługi a osobami uczącymi się w celu doskonalenia realizacji usługiP6SUR_U11rozpoznaje i uwzględnia złożone procesy zachodzące z wykonawcami i interesariuszami oraz pomiędzy nimi w celu doskonalenia realizacji usługiP7SUR_U11--------------------------P8SUR_U11---------------------
P4SUR_U12modyfikuje rozwiązania organizacyjne usługi, opierając się na danych pochodzących z ewaluacji i informacji od klientaP5SUR_U12modyfikuje usługę, opierając się na danych pochodzących z ewaluacji i informacji pochodzących od klienta i osób uczących sięP6SUR_U12rozwija usługę, opierając się na danych pochodzących z ewaluacji, od interesariuszy usługi oraz z dobrych praktyk rynkowychP7SUR_U12opracowuje nowe usługi, opierając się na danych pochodzących z ewaluacji i od interesariuszy usługi, z uwzględnieniem istniejących trendów, podejść i innowacjiP8SUR_U12tworzy

innowacyjne

usługi,

z wykorzystaniem wyników prac badawczych oraz najnowszych osiągnięć z różnych obszarów nauki

P4SUR_U13--------------------------P5SUR_U13stosuje i monitoruje działania służące transferowi oraz implementacji rezultatów usługi do praktykiP6SUR_U13opracowuje i zarządza działaniami służącymi transferowi oraz implementacji rezultatów usługi do praktykiP7SUR_U13modyfikuje i wdraża nowe metody i narzędzia zarządzania rezultatami usługi rozwojowej, w tym służące do ich transferu

i implementacji do praktyki

P8SUR_U13opracowuje nowe metody i narzędzia zarządzania rezultatami usługi rozwojowej, w tym służące do ich transferu i implementacji do praktyki
P4SUR_U14--------------------------P5SUR_U14przeprowadza walidację efektów uczenia się, z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędziP6SUR_U14projektuje proces walidacji efektów uczenia się, w tym adaptuje narzędzia do przeprowadzania walidacji lub uznawania kwalifikacjiP7SUR_U14rozwija i wdraża nowoczesne podejścia i systemy walidacji efektów uczenia się, w tym uznawania kwalifikacjiP8SUR_U14---------------------
P4SUR_U15na podstawie otrzymanych danych i wniosków przeprowadza walidację usługiP5SUR_U15przeprowadza standardową ewaluację usługi, z wykorzystaniem celowo dobranych metod i narzędzi umożliwiających pomiar rezultatów na poziomie indywidualnym i grupowymP6SUR_U15projektuje

i przeprowadza

zaawansowaną

ewaluację

uwzględniającą

uwarunkowania

organizacyjne

i ekonomiczne usługi,

umożliwiającą pomiar

rezultatów na

poziomie

indywidualnym,

grupowym

i organizacyjnym

P7SUR_U15rozwija istniejące i wdraża nowe rozwiązania w zakresie metod i narzędzi ewaluacji prowadzących do zwiększania adekwatności, jakości i efektywności usługP8SUR_U15---------------------
P4SUR_U16prowadzi

dokumentację usługi, w tym sporządza wystandaryzowane sprawozdania, rozliczenia i raporty

P5SUR_U16prowadzi merytoryczną dokumentację usługi, w tym sporządza analizy i raporty dostosowane indywidualnie do usługiP6SUR_U16-------------------------P7SUR_U16--------------------------P8SUR_U16---------------------
P4SUR_U17planuje i realizuje własny rozwój zawodowy, z uwzględnieniem typowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwojuP5SUR_U17planuje i realizuje systematyczne uczenie się w celu

aktualizowania własnego profesjonalnego przygotowania do wspierania rozwoju innych osób, w tym w zakresie

wykorzystywanych form, metod, technologii, technik i narzędzi

P6SUR_U17współpracuje z innymi w celu wykorzystania ich potencjału i uzyskania informacji zwrotnej do aktualizowania własnego przygotowania profesjonalnegoP7SUR_U17korzysta

z interdyscyplinarnych źródeł wspierania rozwoju, twórczo adaptując je do własnej praktyki zawodowej

P8SUR_U17---------------------
P4SUR_U18--------------------------P5SUR_U18--------------------------P6SUR_U18-------------------------P7SUR_U18wspomaga inne osoby realizujące usługi w rozwoju merytorycznym i profesjonalnym z wykorzystaniem celowo dobranych zaawansowanych form, metod, technologii, technik i narzędzi wsparciaP8SUR_U18tworzy programy rozwoju, standardy kompetencji i standardy zawodowe na potrzeby sektora usług

rozwojowych

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

Kod

składnika

opisu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS)P4SUR_K1przestrzega określonych w standardach etycznych i normach zawodowych zasad uczciwości, rzetelności, poufności oraz zapobiegania konfliktom interesów w realizacji usługiP5SUR_K1postępuje zgodnie ze standardami zawodowymi i normami etycznymi związanymi z diagnozowaniem potrzeb i uzgadnianiem celów, projektowaniem, przygotowaniem oraz realizacją usługiP6SUR_K1wspomaga zespół wykonawczy, współpracujące organizacje oraz interesariuszy usługi w adaptacji do standardów zawodowych i norm etycznychP7SUR_K1promuje w środowisku zawodowym i wśród interesariuszy usług rozwojowych standardy zawodowe i normy etyczneP8SUR_K1tworzy wzorce i buduje kulturę organizacyjną nastawioną na stosowanie standardów zawodowych i norm etycznych
P4SUR_K2szanuje różnorodność i przestrzega ustalonych reguł współpracy z interesariuszami usługiP5SUR_K2jest gotowy do współpracy

z interesariuszami usługi, z uwzględnieniem ich wartości, przekonań i wizji

P6SUR_K2jest otwarty na dialog na temat wartości, przekonań, wizji i reguł współpracy z interesariuszami usługi i pomiędzy nimiP7SUR_K2promuje różnorodność i otwartość na dialog na temat wartości, przekonań, wizji i reguł współpracy

z interesariuszami usługi i pomiędzy nimi

P8SUR_K2---------------------
P4SUR_K3--------------------------P5SUR_K3koncentruje się na praktycznych rezultatach rozwojowych jednostek i grup, z którymi lub dla których pracujeP6SUR_K3koncentruje się na praktycznych rezultatach rozwojowych organizacji, z którymi lub dla których pracujeP7SUR_K3promuje w środowisku zawodowym nastawienie na osiąganie praktycznych rezultatów rozwojowych jednostek, grup i organizacjiP8SUR_K3---------------------
P4SUR_K4--------------------------P5SUR_K4--------------------------P6SUR_K4-------------------------P7SUR_K4współpracuje ze środowiskiem zawodowym w celu tworzenia, promowania i wymiany dobrych praktyk oraz rozwoju potencjału

merytorycznego sektora

P8SUR_K4tworzy i rozwija relacje

z przedstawicielami różnych środowisk zawodowych i kultur, kierujących się zróżnicowanymi systemami wartości i wzorcami postępowania, w celu tworzenia, promowania i wymiany dobrych praktyk oraz rozwoju potencjału merytorycznego sektora

P4SUR_K5przyjmuje

odpowiedzialność za skutki własnych działań w kontekście osiągnięcia celów rozwoju i zaspokojenia innych potrzeb uczących się

P5SUR_K5przyjmuje

współodpowiedzialność za usługę w kontekście osiągnięcia celów rozwoju i zaspokojenia innych potrzeb uczących się

P6SUR_K5-------------------------P7SUR_K5--------------------------P8SUR_K5---------------------
P4SUR_K6--------------------------P5SUR_K6--------------------------P6SUR_K6jest otwarty na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwojuP7SUR_K6popularyzuje zmiany i innowacje w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwojuP8SUR_K6---------------------
P4SUR_K7--------------------------P5SUR_K7prezentuje poziom empatii i asertywności pozwalający na pełne zrozumienie pełnionej funkcji w relacji z interesariuszami usługiP6SUR_K7prezentuje poziom empatii i asertywności pozwalający na wspieranie rozwoju jednostek, grup i organizacjiP7SUR_K7prezentuje poziom empatii i asertywności pozwalający na wspieranie rozwoju innych osób zaangażowanych w projektowanie, przygotowanie i realizację usługiP8SUR_K7---------------------
P4SUR_K8--------------------------P5SUR_K8dystansuje się od własnych przyzwyczajeń i schematów działania oraz jest nastawiony na wykraczanie poza własny punkt widzeniaP6SUR_K8-------------------------P7SUR_K8--------------------------P8SUR_K8---------------------
P4SUR_K9jest gotowy do przyjmowania informacji zwrotnej od klienta

i wykorzystywania jej w swojej pracy

P5SUR_K9konsekwentnie zabiega o informację zwrotną od klienta, przyjmuje ją i uwzględnia w swojej pracyP6SUR_K9promuje kulturę otwartości opartą na przyjmowaniu i dawaniu informacji zwrotnej i jej wykorzystywaniu do własnego rozwoju zawodowegoP7SUR_K9--------------------------P8SUR_K9---------------------
P4SUR_K10poddaje refleksji i koryguje własne postawy i zachowania w relacji z klientemP5SUR_K10poddaje refleksji i koryguje własne postawy i zachowania podczas projektowania, przygotowania i realizacji usługiP6SUR_K10wspiera korygowanie postaw i zachowań osób zaangażowanych w projektowanie, przygotowanie i realizację usługiP7SUR_K10promuje wzorce postaw i zachowań osób zaangażowanych w projektowanie, przygotowanie i realizację usługiP8SUR_K10tworzy wzorce postaw

i zachowań osób zaangażowanych w projektowanie, przygotowanie i realizację usługi

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).