Scalenie zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.4.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1949 r.

USTAWA
z dnia 11 stycznia 1949 r.
o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową.

Znosi się Ministerstwo Ziem Odzyskanych.

1.
Sprawy, należące według dotychczasowych przepisów do właściwości Ministra Ziem Odzyskanych, przechodzą do zakresu działania odpowiednich ministrów.
2.
Sprawy uwłaszczeniowe na Ziemiach Odzyskanych, sprawy planów ich zagospodarowania, akcji osiedleńczej oraz wywozu ruchomości z Ziem Odzyskanych i inne sprawy specjalne, dotyczące Ziem Odzyskanych, przechodzą do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej.

Państwowy Urząd Repatriacyjny podlega Ministrowi Administracji Publicznej. Budżet tego urzędu jest objęty budżetem Ministerstwa Administracji Publicznej.

Prezes Rady Ministrów wyda w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy, rozgraniczające właściwość ministrów w sprawach objętych art. 2.

Pracownicy, zatrudnieni w działach służby, podległych Ministrowi Ziem Odzyskanych, przechodzą do odpowiednich działów administracji państwowej.

Przepisy dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 295) pozostają w mocy, jeżeli nie są sprzeczne z ustawą niniejszą.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Administracji Publicznej i odpowiednim ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.