Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.908 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.
Art.  35.  [Wejście w życie ustawy]

Traci moc ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. poz. 13).