Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.908 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.
Art.  10.  [Rola geodety-projektanta; komisja]
1.  Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez starostę geodeta-projektant scalenia, przy udziale powołanej przez ten organ komisji pełniącej funkcje doradcze. W skład komisji wchodzą:
1) wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest większa niż 10 osób - rada uczestników scalenia;
2) przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników;
3) przedstawiciel Krajowego Ośrodka będącego uczestnikiem scalenia;
4) przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem;
5) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są położone grunty objęte scaleniem.
2.  Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
3.  Starosta, na wniosek komisji, może powołać do jej składu rzeczoznawców.
4.  Grunty objęte wymianą szacują wszyscy uczestnicy wymiany według zasad określonych w art. 11 ust. 2-4, chyba że określą inne zasady szacowania, natomiast projekt wymiany opracowuje upoważniony przez starostę geodeta, przy udziale wszystkich uczestników wymiany.