Przepisy ogólne. - Rozdział 1 - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

I.

Przepisy ogólne.

1)
Grunty rozdrobnione i rozmieszczone w szachownicy oraz grunty nadmiernie zwężone ulegają scaleniu (komasacji) przez przekształcenie w obszary, odpowiadające wymogom prawidłowego gospodarowania, drogą wymiany gruntów między właścicielami według przepisów niniejszej ustawy.
2)
Za grunty rozdrobnione i rozmieszczone w szachownicy uważać należy działki jednego właściciela, oddzielone od siebie działkami innych właścicieli, jako też t. zw. "enklawy", t. j. działki gruntów, otoczone cudzemi gruntami jednego innego właściciela.
3)
Za grunty nadmiernie zwężone uważać należy z reguły działki, których długość przewyższa szerokość więcej niż 15 razy.

Wyłączone są od scalenia bezwzględnie:

a)
lasy, objęte planem gospodarstwa leśnego, o ile nie zachodzi potrzeba wyprostowania granic, lub wyłączenia obcych gruntów z lasu;
b)
grunty, na których są otwarte kamieniołomy i kopalnie minerałów użytecznych, jak: żwiru, gliny, marglu, piasku, gipsu, wapienia, łupku i t. p., o ile są one w eksploatacji, lub gdy ich eksploatacja została zaniechana jedynie czasowo;
c)
grunty, objęte zakładami górniczemi i hutniczemi;
d)
grunty, objęte nadaniami górniczemi i polami naftowemi; grunty te, o ile na nich robót wiertniczych nie rozpoczęto, mogą być poddane scaleniu bez zgody właściciela uprawnień górniczych;
e)
grunty, na których znajdują się zabytki historyczne i architektoniczne, osobliwości przyrody, grobowce rodzinne i t. p.

Wyłączeniu od scalenia w trybie niniejszej ustawy ulegają również, o ile właściciel nie wyrazi swej zgody na scalenie:

a)
ziemia pod budynkami i podwórzami;
b)
grunty, objęte zakładami przemysłowemi;
c)
grunty, położone w obrębie miast i miasteczek (osad), które ze względu na swe położenie uważane być winny za place budowlane;
d)
grunty, potrzebne do właściwego użytkowania, znajdujących się na nich źródeł mineralnych, oraz grunty pod wodami stojącemi, które służą do hodowli ryb lub do celów przemysłowych, jeżeli zmiana lub zniesienie sposobu użytkowania tych gruntów spowodowałoby szkodę dla właściciela;
e)
ogrody i sady, prowadzone zawodowo, oraz parki i zwierzyńce;
f)
pokłady torfu i grunty torfowe racjonalnie eksploatowane, względnie wzorowo zagospodarowane;
g)
grunty, otoczone murem;
h)
winnice oraz chmielniki o obszarze nie mniejszym od 1/4 ha.
1)
Mogą być wyłączone od scalenia grunty, które w porównaniu z danemi gruntami obszaru scalenia narażone są wskutek swego położenia na znacznie większe niebezpieczeństwo uszkodzenia przez zasypanie, usuwanie, obrywanie się brzegów i niszczące wylewy.
2)
Wszelkie grunty, znajdujące się na obszarze scalenia, a nie podpadające pod działanie ustawy o scalaniu gruntów, w zastosowaniu przepisów art. 1 tejże ustawy, aczkolwiek z reguły nie podlegają żadnym zmianom, to jednak mogą na skutek scalania gruntów przyległych być poddane zmianom, wypływającym z postanowień punktów a), c), e), f), g) cz. 1 art. 7.
1)
Grunty, podpadające pod art. 1 niniejszej ustawy, objęte jednem postępowaniem scaleniowem, tworzą obszar scalenia, który w zasadzie winien się mieścić w obrębie najniższej jednostki administracyjnej (wsi, gminy katastralnej i miasta), obejmując bądź cały jej obszar, bądź też jego część.
2)
W razie potrzeby, wywołanej przez warunki topograficzne i gospodarcze, obszar scalenia może obejmować kilka jednostek administracyjnych lub ich części.
1)
Każdy z uczestników scalenia otrzymuje z obszaru scalenia wzamian za dotychczas posiadane działki, odpowiadającą ich wartości nową działkę gruntu o typie zbliżonym, w miarę możności, do typu poprzednio posiadanego kompleksu działek.
2)
Dopłaty pieniężne dla wyrównania różnic wartości działek, dotychczas posiadanych, a otrzymanych przy scaleniu, stosować można tylko wyjątkowo w wysokości nieprzekraczającej 3% przyjętego przy scalaniu szacunku gruntów, posiadanych przed scaleniem, a mianowicie w tych wypadkach, gdy wydzielenie ściśle wymierzonego równoważnika na gruncie jest technicznie niemożliwe, lub gospodarczo niepożądane.
3)
Wysokość dopłat pieniężnych określać należy w każdym poszczególnym wypadku na zasadzie różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością gruntów, posiadanych przed scaleniem, a wartością gruntów, otrzymanych przy scalaniu. Za podstawę do określenia tych wartości służyć winien szacunek gruntów, dokonany przy scalaniu.
4)
W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia scalenia władza, pod której zarządem pozostaje nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, a która przy scalaniu występuje w imieniu Państwa, ma prawo do zbywania i zamiany nieruchomego majątku państwowego, będącego pod jej zarządem, a włączonego do obszaru scalenia w granicach, zakreślonych niniejszym artykułem.

 (uchylony).

 Służebności, które wobec scalenia gruntów stały się zbędne (służebności przejazdu, przechodu, spuszczania i czerpania wody, przegonu i t. p.), zostają przy scaleniu zniesione.

1) 2
 Wdrożenie i przeprowadzenie scalenia gruntów oraz wydanie orzeczenia, zatwierdzającego scalenie, należy do urzędów ziemskich. Prawomocne orzeczenie urzędów ziemskich w postępowaniu scaleniowem, jako też zatwierdzone przez te urzędy ugody, mają moc prawną orzeczeń i ugód sądowych, względnie administracyjnych, o ile chodzi o sprawy administracyjne. Wykonanie tych orzeczeń, względnie ugód, należy do właściwych władz. Do zatwierdzania ugód, o których mowa wyżej, właściwym jest powiatowy urząd ziemski.
2)
 Uzgodnienie dokumentów katastralnych z wynikami scalenia należy do władz katastralnych.

Techniczne prace scaleniowe będą wykonywane przez personel techniczny urzędów ziemskich lub przez mierniczych, uprawnionych do wykonania zawodu na mocy ustawy z dnia 15 lipca 1925 roku o mierniczych przysięgłych (Dz. U. R. P. Nr 97, poz. 682). Wszyscy mierniczowie przy wykonywaniu prac scaleniowych podlegają nadzorowi Ministra Reform Rolnych. W razie wykonywania tych prac niezgodnie z niniejszą ustawą lub rozporządzeniami, przepisami i zarządzeniami Ministra Reform Rolnych mierniczowie ci niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności, przewidzianej w ustawie z dnia 15 lipca 1925 roku o mierniczych przysięgłych, mogą być przez Ministra Reform Rolnych pozbawieni uprawnienia do wykonywania prac scaleniowych.

 (uchylony).

1) 4
 Grunty osad, objętych postępowaniem scaleniowem lub powstałych w wyniku scalenia, wolne są od państwowego podatku gruntowego na przeciąg lat dwóch.

Okres ten będzie liczony stosownie do decyzji okręgowego urzędu ziemskiego:

a)
bądź od daty wyboru lub wyznaczenia rady uczestników scalenia (art. 19 - 21),
b)
bądź od daty zatwierdzenia rzeczywistego stanu posiadania (art. 31 i 32),
c)
bądź od daty zatwierdzenia projektu scalenia (art. 25).
2)
Powyższe zwolnienie od podatku gruntowego nie ma zastosowania do gruntów, które zostały zwolnione od opłat za techniczne wykonanie scalenia na mocy cz. 4 art. 11.
3). 5
 Zwolnienie od podatków, przewidziane w cz. 1, nie przysługuje uczestnikom scalenia zaniechanego (art. 39). W razie uprzedniego zastosowania zwolnienia od podatków uczestnicy scalenia obowiązani są uiścić w czterech ratach półrocznych podatki za okres zwolnienia.

  6  (uchylony).

  7  (uchylony).

1 Art. 7:

- uchylony przez art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz.U.28.34.320) z dniem 1 kwietnia 1928 r.

- zmieniony przez art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.63.28.169) z dniem 5 lipca 1965 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

2 Art. 9 cz. 1 zmieniona przez art. 10 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.
3 Art. 11:

- uchylony przez art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz.U.28.34.320) z dniem 1 kwietnia 1928 r.

- zmieniony przez art. 27 cz. 1 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz.U.32.26.236) z dniem 1 kwietnia 1934 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

4 Art. 12 cz. 1 zmieniona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 1933 r. (Dz.U.33.22.167) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1933 r.
5 Art. 12 cz. 3 dodana przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 1933 r. (Dz.U.33.22.167) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1933 r.
6 Art. 13:

- uchylony przez art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz.U.28.34.320) z dniem 1 kwietnia 1928 r.

- zmieniony przez art. 27 cz. 1 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz.U.32.26.236) z dniem 1 kwietnia 1934 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

7 Art. 14:

- uchylony przez art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz.U.28.34.320) z dniem 1 kwietnia 1928 r.

- zmieniony przez art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz.U.32.26.236) z dniem 1 kwietnia 1932 r.

- zmieniony przez art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz.U.32.26.236) z dniem 1 kwietnia 1932 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.