Art. 9. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  9.
1) 2
 Wdrożenie i przeprowadzenie scalenia gruntów oraz wydanie orzeczenia, zatwierdzającego scalenie, należy do urzędów ziemskich. Prawomocne orzeczenie urzędów ziemskich w postępowaniu scaleniowem, jako też zatwierdzone przez te urzędy ugody, mają moc prawną orzeczeń i ugód sądowych, względnie administracyjnych, o ile chodzi o sprawy administracyjne. Wykonanie tych orzeczeń, względnie ugód, należy do właściwych władz. Do zatwierdzania ugód, o których mowa wyżej, właściwym jest powiatowy urząd ziemski.
2)
 Uzgodnienie dokumentów katastralnych z wynikami scalenia należy do władz katastralnych.
2 Art. 9 cz. 1 zmieniona przez art. 10 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.