Art. 47. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  47.
1) 33
 (uchylona).
2)
  34  Wierzyciele hipoteczni mogą żądać natychmiastowego zaspokojenia swych roszczeń z sum przyznanych właścicielowi z tytułu ustalonej prawomocnem orzeczeniem powiatowego urzędu ziemskiego lub ostatecznem orzeczeniem okręgowej komisji ziemskiej dopłaty do nowowydzielonych gruntów.
3)
 Żądanie to zgłosić należy w ciągu dni 14 od dnia doręczenia zawiadomienia o sprostowaniu wpisu (art. 45) do tego sądu, który jest właściwy do przeprowadzenia przymusowej sprzedaży danego gruntu. O przyznaniu wierzycielom sum dopłaty do nowowydzielonych gruntów orzekają sądy przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów, dotyczących podziału licytacyjnej ceny kupna.
33 Art. 47 cz. 1 uchylona przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz.U.60.11.67) z dniem 1 marca 1960 r.
34 Art. 47 cz. 2 zmieniona przez art. 10 pkt 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.