Art. 38. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  38.

  24

1)
 Odpis prawomocnego orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego lub ostatecznego orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej, oraz odrys zatwierdzonego planu nowego stanu posiadania w danej jednostce administracyjnej, sporządzony przez mierniczego, winien być wręczony sołtysowi (naczelnikowi gminy) lub burmistrzowi.
2)
Odpisy prawomocnego orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego lub ostatecznego orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej oraz odrysy planu, tak w całości, jako też w częściowych wyciągach - wydawać należy uczestnikom scalenia na ich żądanie za opłatą, ustaloną w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych.
24 Art. 38 zmieniony przez art. 10 pkt 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.