Art. 37. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  37. 23

 Postępowanie w okręgowej komisji ziemskiej w sprawie zatwierdzenia planu scalenia przy rozważaniu odwołań od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego powinno być zakończone w ciągu trzech miesięcy, o ile w toku rozważania nie zajdzie protokólarnie stwierdzona konieczność przeprowadzenia lub skorygowania na gruncie prac pomiarowych.

23 Art. 37 zmieniony przez art. 10 pkt 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.