Art. 28. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  28.
1)
Przed przystąpieniem do opracowania projektu scalenia przeprowadzający je mierniczy:
a)
ustala po wysłuchaniu opinji rady uczestników scalenia oraz wezwanych przez siebie przedstawicieli właścicieli gruntów przyległych granice obszaru scaleniowego, o czem sporządza protokół;
b)
przygotowuje po wysłuchaniu opinji rady uczestników scalenia imienny wykaz z podaniem obszaru wszystkich wymagających uzupełnienia gospodarstw;
c)
ustala po wysłuchaniu opinji rady uczestników, które grunty zostają od scalenia wyłączone (art. art. 2, 3 i 4);
d)
przeprowadza oszacowanie gruntów, podlegających scaleniu przy pomocy komisji szacunkowej (art. 29);
e)
przyjmuje wnioski poszczególnych uczestników scalenia; wnioski nieuwzględnione przez siebie przy sporządzeniu planu scaleniowego podaje do wiadomości komisarza ziemskiego;
f)
projektuje po wysłuchaniu opinji rady uczestników najwłaściwszy kierunek drogi, względnie dróg, do których będą przylegać nowowydzielone działki i przy których leżeć będą osady;
g)
zgłasza wnioski co do przeprowadzenia meljoracyj;
h)
sporządza wykaz tytułów posiadania uczestników scalenia, zbiera dowody do ustalenia tytułów ich własności, oraz sporządza plan klasyfikacyjny i rejestry pomiarowo-szacunkowe;
i) 16
 zaznajamia uczestników scalenia na ogólnem ich zebraniu, ważnem bez względu na liczbę obecnych, z obszarem i szacunkiem posiadanych przez każdego z nich gruntów, poczem w ciągu następnych 7 dni przedstawia w miejscu dokonywanych czynności osobom interesowanym do przejrzenia rejestry pomiarowo-szacunkowe i plan klasyfikacyjny.
2)
  17  O ile dotychczasowy stan posiadania stwierdzony jest katastrem i księgami hipotecznemi, to pomiaru dokonywa się wyłącznie w odniesieniu do zmian, temi dokumentami nieobjętych, a przez strony zgłoszonych. O ile obszar poszczególnych gospodarstw jest ściśle określony innemi dokumentami, to na mocy uchwały zebrania uczestników scalenia, powziętej większością 2/3 uprawnionych do głosowania, może być zaniechany pomiar dotychczasowego stanu posiadania. Zaniechanie pomiaru dotyczyć może nietylko całości obszaru, ale również i pewnych określonych jego części, co do których istnieją dokumenty pomiarowe.
3)
 Skargi niezadowolonych na powyższe uchwały mogą być składane do okręgowych komisyj ziemskich w ciągu dni 14 od daty powzięcia uchwały. Orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej są w tej sprawie ostateczne.
4)
Za ogólną zgodą uczestników scalenia wszystkie grunty, poddawane scaleniu, mogą być uznane za równowartościowe, a tem samem byłoby zaniechane szacowanie wartości działek dotychczas posiadanych, jak również działek nowoutworzonych. Przepis ten może dotyczyć nietylko całości obszaru, ale i całości poszczególnych użytków rolnych.
5)
W miejscowościach, w których istnieje tak zwany "ucząstkowy" stan posiadania, "ucząstki" te należy traktować jako równowarte między sobą; pomiar oraz szacowanie dotychczasowych wartości poszczególnych "ucząstków" nastąpić może jedynie na żądanie 2/3 scalających się.
16 Z dniem 7 maja 1932 r., zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o postępowaniu uproszczonem przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku ze scaleniem w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie (Dz.U.32.38.392) art. 28 cz. 1 pkt i) traci moc obowiązującą na obszarze działania powołanej ustawy.
17 Z dniem 7 maja 1932 r. zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o postępowaniu uproszczonem przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku ze scaleniem w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie (Dz.U.32.38.392) art. 28 cz. 2 zdanie pierwsze traci moc obowiązującą na obszarze działania powołanej ustawy.