Art. 27. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  27.
1)
Jeżeli obszar scalenia obejmuje kilka jednostek administracyjnych (art. 5), komisarz ziemski lub mierniczy w celu omówienia spraw, dotyczących całego obszaru scalenia, zwołuje zebranie delegatów rad uczestników - po dwóch od każdej rady.
2)
Oprócz tego w skład zebrania delegatów rad wchodzą przedstawiciele dóbr ziemskich (obszarów dworskich) i majątków państwowych - po jednym od każdego obszaru, o ile są one włączone do obszaru scalenia.