Art. 22. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  22.
1)
Rada uczestników scalenia jest organem, działającym w imieniu uczestników scalenia (cz. 3 art. 20) we wszystkich sprawach, wyłaniających się przy scaleniu.
2)
W szczególności rada uczestników scalenia:
a) 13
 (uchylona);
b)
dokonywa wyboru rzeczoznawców do oznaczania różnej jakości scalanych gruntów i ich oszacowania;
c)
zastępuje zespół uczestników scalenia przed urzędami i sądami we wszystkich sprawach, wyłaniających się przy scaleniu, z wyjątkiem spraw, przewidzianych w art. 33 i 39 niniejszej ustawy;
d)
zgłasza za pośrednictwem urzędów ziemskich wniosek do właściwej władzy o utworzeniu spółki wodnej na zasadach ustawy wodnej;
e)
zawiera umowy z upoważnionemi przez odnośne władze osobami w sprawie wykonania prac meljoracyjnych;
f)
załatwia wszelkie sprawy o charakterze administracyjno-gospodarczym;
g) 14
 zawiera umowy o zamianie gruntów w celu wyprostowania granic obszaru scalanego, lub w celu usunięcia t. zw. enklaw. Powołane umowy winny być zawierane w obecności dwóch niezainteresowanych świadków, oraz mierniczego i podlegają zatwierdzeniu przez powiatowy urząd ziemski, który, o ile chodzi o grunty tabelowe, jednocześnie uchwala wpis do tabeli likwidacyjnej lub aktu nadawczego, celem ujawnienia dokonanej zamiany. Do tych umów nie mają zastosowania art. art. 12 i 273-280 powołanej ustawy o organizacji włościan.
3)
 W razie niedokonania przez radę uczestników scalenia czynności, wymienionych w punktach a) i b) cz. 2 w terminie dni 30 od jej wyboru, decyzje w powyższych sprawach poweźmie powiatowy urząd ziemski.
13 Art. 22 ust. 2 lit. a) uchylona przez art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.63.28.169) z dniem 5 lipca 1963 r.
14 Art. 22 cz. 2 pkt g) zmieniony przez art. 10 pkt 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.