Art. 17. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  17.

  9  Zaprojektowany obszar scalenia (art. 16) powiatowy urząd ziemski ustala w orzeczeniu. Obszar ten może być w drodze orzeczeń powiatowego urzędu ziemskiego zwiększony lub zmniejszony.

9 Art. 17 zmieniony przez art. 10 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.