Art. 12. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  12.
1) 4
 Grunty osad, objętych postępowaniem scaleniowem lub powstałych w wyniku scalenia, wolne są od państwowego podatku gruntowego na przeciąg lat dwóch.

Okres ten będzie liczony stosownie do decyzji okręgowego urzędu ziemskiego:

a)
bądź od daty wyboru lub wyznaczenia rady uczestników scalenia (art. 19 - 21),
b)
bądź od daty zatwierdzenia rzeczywistego stanu posiadania (art. 31 i 32),
c)
bądź od daty zatwierdzenia projektu scalenia (art. 25).
2)
Powyższe zwolnienie od podatku gruntowego nie ma zastosowania do gruntów, które zostały zwolnione od opłat za techniczne wykonanie scalenia na mocy cz. 4 art. 11.
3). 5
 Zwolnienie od podatków, przewidziane w cz. 1, nie przysługuje uczestnikom scalenia zaniechanego (art. 39). W razie uprzedniego zastosowania zwolnienia od podatków uczestnicy scalenia obowiązani są uiścić w czterech ratach półrocznych podatki za okres zwolnienia.
4 Art. 12 cz. 1 zmieniona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 1933 r. (Dz.U.33.22.167) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1933 r.
5 Art. 12 cz. 3 dodana przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 1933 r. (Dz.U.33.22.167) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1933 r.