Art. 15. - [Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie] - Samorządowe kolegia odwoławcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2018 r.
Art.  15.  [Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie]
1. 
(uchylony).
2. 
Prezes kolegium nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy:
1)
na podstawie powołania - z etatowymi członkami kolegium;
2)
na podstawie umowy o pracę - z pracownikami biura kolegium.
3. 
Podstawą rozwiązania stosunku pracy etatowego członka kolegium jest ustanie członkostwa wskutek odwołania.
4. 
Pozaetatowi członkowie kolegium otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży.
5. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków kolegium oraz szczegółowe zasady wynagradzania pracowników biura kolegium.
6. 
Wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wiceprezesa i etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia jest różnicowana ze względu na staż pracy i pełnioną funkcję.
7. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6. Wielokrotność ta nie może być mniejsza niż 3,0.