Art. 49. - Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1543 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2015 r.
Art.  49.
1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, oraz do przedsiębiorstw, które w całości lub w części prowadzą działalność poza granicami kraju.
2.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, a do których na podstawie ust. 1 nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.