[Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza] - Art. 89a. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 89a. - [Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  89a.  [Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza]
1. 
Grupa mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. 
Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć co najmniej 1000 osób.
3. 
Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad sejmiku województwa na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4. 
Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac sejmiku województwa.
5. 
Sejmik województwa określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.