[Zakres zadań samorządu województwa] - Art. 14. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Zakres zadań samorządu województwa] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  14.  [Zakres zadań samorządu województwa]
1. 
Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
1)
edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
2)
promocji i ochrony zdrowia;
3)
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4)
pomocy społecznej;
4a)
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5)
polityki prorodzinnej;
6)
modernizacji terenów wiejskich;
7)
zagospodarowania przestrzennego;
8)
ochrony środowiska;
9)
(uchylony);
10)
transportu zbiorowego i dróg publicznych;
11)
kultury fizycznej i turystyki;
12)
ochrony praw konsumentów;
13)
obronności;
14)
bezpieczeństwa publicznego;
15)
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
15a)
działalności w zakresie telekomunikacji;
16)
ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
2. 
Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.
3. 
Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.