[Rada powiatu jako organ stanowiący i kontrolny] - Art. 9. - Samorząd powiatowy. - Dz.U.2022.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Rada powiatu jako organ stanowiący i kontrolny] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.
Art.  9.  [Rada powiatu jako organ stanowiący i kontrolny]
1. 
Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
2. 
Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. 
Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.
4. 
W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
5. 
W skład rady powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów w pierwszej kadencji wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców.