[Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza] - Art. 42a. - Samorząd powiatowy. - Dz.U.2022.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 42a. - [Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2022 r.
Art.  42a.  [Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza]
1. 
Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. 
Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1)
w powiecie do 100 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób;
2)
w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców - co najmniej 500 osób.
3. 
Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady powiatu na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4. 
Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady.
5. 
Rada powiatu określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.